Terma Penggunaan Kumpulan Hab Pasar Makanan


SILA BACA TERMA DAN SYARAT INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI MELALUI LAMAN WEB KAMI DAN/ATAU APLIKASI MUDAH ALIH KAMI.

1. Apa yang ada dalam istilah ini?

Ini adalah terma dan syarat ("Terma") untuk menggunakan perkhidmatan kami di laman web kami (https://foodmarkethub.com) dan/atau aplikasi mudah alih kami (secara kolektif, "Platform" kami).

2. Siapa kita dan bagaimana untuk menghubungi kami

https://foodmarkethub.com adalah laman web dan web dan aplikasi Hab Pasaran Makanan dikendalikan oleh FMH Group Sdn. Bhd. ("Kami", "Kami" atau "FMH"). Kami berdaftar di Malaysia di bawah nombor syarikat 1243578-X dan mempunyai alamat perniagaan kami di 100 - 2.011 & 2.013, 129 Pejabat (Blok J2), Jaya One, Jalan Prof Diraja Ungku Aziz, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

Untuk menghubungi kami, sila e-mel sales@foodmarkethub.com atau hubungi talian jualan kami di +6018-9763373.

3. Sifat Platform kami dan Kandungannya

3.1 Untuk Pelanggan kami secara amnya, anda mengakui bahawa Perkhidmatan kami (seperti yang ditakrifkan di bawah) mungkin membolehkan atau membantu anda mengakses kandungan laman web, sesuai dengan, dan membeli produk dan perkhidmatan daripada pihak ketiga melalui Platform kami dan bahawa anda berbuat demikian semata-mata atas risiko anda sendiri. Kami tidak membuat perwakilan, jaminan atau komitmen dan tidak akan mempunyai liabiliti atau kewajipan apa pun berhubung dengan kandungan atau penggunaan, atau surat-menyurat dengan, mana-mana laman web pihak ketiga tersebut, atau apa-apa transaksi yang selesai, dan apa-apa kontrak yang dibuat oleh diri anda, dengan mana-mana pihak ketiga tersebut.  Apa-apa kontrak yang dimeterai dan apa-apa transaksi yang diselesaikan melalui Perkhidmatan kami adalah antara anda dan pihak ketiga yang berkaitan, dan bukan kami.  Kami mengesyorkan agar anda merujuk kepada terma dan syarat laman web pihak ketiga dan dasar privasi sebelum menggunakan Perkhidmatan kami.  Kami tidak menyokong atau meluluskan mana-mana laman web pihak ketiga atau kandungan atau tawaran mana-mana laman web pihak ketiga yang disediakan melalui Perkhidmatan.

3.2 Untuk Pelanggan saudagar kami, anda mengakui, memahami dan menerima bahawa apa-apa pesanan untuk pembekalan dan pembelian produk adalah kontrak yang dimeterai dengan ketat antara anda dan pembekal pihak ketiga yang berkaitan dan kami tidak mengesahkan, menyokong, mengesyorkan atau menjamin mana-mana pembekal atau apa-apa maklumat yang mereka berikan di laman web kami kerana mereka bukan sebahagian daripada Perkhidmatan kami.

3.3 Kami menyediakan platform untuk komunikasi dan akses antara peniaga dan pembekal sahaja dan tidak mempunyai kawalan ke atas, atau liabiliti berkenaan dengan, tindakan atau peninggalan mana-mana pembekal. Kami tidak membuat sebarang representasi, jaminan, syarat atau aku janji, sama ada secara nyata atau tersirat mengenai:

a) ketepatan maklumat dan data yang dibekalkan oleh pembekal di laman web kami;

b) kualiti atau kesesuaian produk untuk sebarang tujuan tertentu;

c) ketersediaan produk; Dan

d) anggaran masa untuk penghantaran dan kos penghantaran yang dikenakan oleh pembekal.

3.4 Kami tidak memberikan sebarang jaminan berhubung dengan mana-mana produk yang diiklankan di laman web pembekal atau pihak ketiga yang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau jaminan bahawa produk tersebut mempunyai kualiti yang boleh diperdagangkan, sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan atau selamat untuk tujuan yang dimaksudkan, seperti yang diterangkan oleh pembekal tersebut atau pihak ketiga yang lain.

3.5 Anda mengakui, memahami dan menerima bahawa semua perihalan produk adalah berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pembekal dan kami tidak membuat perwakilan dan tidak menerima liabiliti untuk produk yang gagal sesuai dengan apa-apa perihalan produk yang disediakan oleh pembekal.

3.6 Bagi Pelanggan pembekal kami, anda mengakui, memahami dan menerima bahawa Platform kami adalah tempat yang membolehkan anda mengiklankan produk anda untuk dijual. Perjanjian untuk membekalkan dan membeli produk adalah pengaturan kontrak secara langsung antara anda dan peniaga.

3.7 Kami tidak bertindak sebagai rakan kongsi, wakil atau ejen anda berhubung dengan produk yang anda iklankan untuk dijual di Platform kami. Kami bukan pihak kepada sebarang hubungan kontrak antara anda dan peniaga atau mana-mana pihak ketiga yang lain, walaupun Platform kami memudahkan pesanan untuk produk anda. Anda bergantung pada maklumat yang diberikan oleh peniaga yang terhasil daripada penyediaan Perkhidmatan kami atau penggunaan Platform kami sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan kami tidak akan bertanggungjawab terhadap terma sebarang transaksi antara anda dan mana-mana peniaga, atau untuk menyelesaikan sebarang pertikaian antara anda dan mana-mana peniaga.

3.8 Jangan bergantung pada maklumat di laman web ini. Kandungan di Platform kami disediakan untuk maklumat umum sahaja. Ia tidak bertujuan untuk memberi nasihat yang anda harus bergantung. Anda mesti mendapatkan nasihat profesional atau pakar sebelum mengambil, atau menahan diri daripada, apa-apa tindakan berdasarkan kandungan di Platform kami.

3.9 Walaupun kami membuat usaha yang munasabah untuk mengemas kini maklumat di Laman kami, kami tidak membuat sebarang representasi, jaminan atau jaminan, sama ada nyata atau tersirat, bahawa kandungan di Platform kami adalah tepat, lengkap atau terkini

3.10 Kami tidak bertanggungjawab terhadap laman web yang kami pautkan. Di mana Platform kami mengandungi pautan ke laman web lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk maklumat anda sahaja. Pautan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai kelulusan oleh kami terhadap laman web yang dipautkan atau maklumat yang mungkin anda perolehi daripada mereka. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman web atau sumber tersebut.

3.11 Kandungan dijana pengguna tidak diluluskan oleh kami. Platform kami mungkin termasuk maklumat dan bahan yang dimuat naik oleh pengguna lain Platform kami, termasuk ke papan buletin dan bilik sembang. Maklumat ini dan bahan-bahan ini belum disahkan atau diluluskan oleh kami. Pandangan yang dinyatakan oleh pengguna lain di Platform kami tidak mewakili pandangan atau nilai kami.

3.12 Cara mengadu tentang kandungan yang dimuat naik oleh pengguna lain. Jika anda ingin mengadu tentang kandungan yang dimuat naik oleh pengguna lain, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel kepada support@foodmarkethub.com atau menghubungi kami di +6018-3692661.

3.13 Memuat naik kandungan ke Platform kami. Setiap kali anda menggunakan ciri yang membolehkan anda memuat naik kandungan ke Platform kami, atau untuk berhubung dengan pengguna lain Platform kami, anda mesti mematuhi standard kandungan yang dinyatakan dalam Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami. Anda menjamin bahawa apa-apa sumbangan tersebut mematuhi piawaian tersebut, dan anda akan bertanggungjawab kepada kami dan menanggung rugi kami atas sebarang pelanggaran jaminan itu. Ini bermakna anda akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang kami alami akibat pelanggaran jaminan anda.

3.14 Melainkan dinyatakan sebaliknya secara jelas pada seksyen 16, sebarang kandungan yang anda muat naik ke Platform kami akan dianggap tidak sulit dan bukan proprietari. Anda mengekalkan semua hak pemilikan anda dalam kandungan anda, tetapi anda dikehendaki memberikan kami dan pengguna lain Platform kami lesen terhad untuk menggunakan, menyimpan dan menyalin kandungan bukan sulit dan bukan proprietari itu dan untuk mengedarkan dan menyediakannya kepada pihak ketiga jika berkenaan. Kami juga mempunyai hak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa sebarang kandungan yang disiarkan atau dimuat naik oleh anda ke Laman kami merupakan pelanggaran hak harta intelek mereka, atau hak privasi mereka.

3.15 Kami mempunyai hak untuk mengalih keluar sebarang siaran yang anda buat di laman web kami jika, pada pendapat kami, siaran anda tidak mematuhi standard kandungan yang dinyatakan dalam Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi dan menyandarkan kandungan anda.

Hak yang anda berikan kepada kami untuk menggunakan bahan yang anda muat naik

Apabila anda memuat naik atau menyiarkan kandungan bukan sulit dan bukan proprietari ke Laman kami, anda memberi kami hak berikut untuk menggunakan kandungan tersebut:

4. lesen seluruh dunia, tidak eksklusif, bebas royalti, boleh dipindah milik untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengedar, menyediakan kerja terbitan, memaparkan, dan melaksanakan kandungan yang dijana pengguna berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Platform kami dan merentasi media yang berbeza termasuk untuk mempromosikan Platform dan / atau perkhidmatan; Dan

4.1 lesen seluruh dunia, tidak eksklusif, bebas royalti, boleh dipindah milik untuk pengguna, rakan kongsi atau pengiklan lain untuk menggunakan kandungan bukan sulit dan bukan proprietari mengikut fungsi Platform dan/atau Perkhidmatan kami.

5. Dengan menggunakan Platform kami, anda menerima Terma ini

5.1 Dengan menggunakan Laman kami, anda mengesahkan bahawa anda menerima Terma ini dan anda bersetuju untuk mematuhinya. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, anda tidak boleh menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan kami.

5.2 Jika akaun telah dibuat untuk anda oleh kami agar anda menggunakan perkhidmatan kami bagi pihak organisasi, maka anda bersetuju dengan Terma-terma ini untuk organisasi tersebut dan berjanji kepada kami bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat organisasi tersebut dengan Terma-terma ini (dan dalam kes sedemikian, "anda", "anda", atau "Pelanggan" akan merujuk kepada organisasi tersebut).

6. Terdapat terma lain yang mungkin terpakai kepada anda

Terma ini merujuk kepada terma tambahan berikut, yang juga terpakai untuk penggunaan Platform dan/atau Perkhidmatan kami:

  1. Dasar Privasi kami; Dan
  2. Dasar Penggunaan Boleh Diterima Kami.

Jika anda tidak bersetuju dengan terma tambahan ini, anda mesti berhenti menggunakan Perkhidmatan dengan serta-merta.

7. Kami mungkin membuat perubahan pada Terma ini

7.1 Kami meminda Terma ini dari semasa ke semasa dan akan menjalankan usaha yang munasabah secara komersial untuk memberitahu anda tentang perubahan tersebut. Setiap kali anda ingin menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan kami, sila semak Terma ini untuk memastikan anda memahami Terma yang terpakai pada masa itu.

7.2 Berikutan perubahan sedemikian dalam Terma ini, penggunaan berterusan anda terhadap Perkhidmatan kami merupakan penerimaan anda terhadap Terma yang dikemas kini tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma yang dikemas kini, anda mesti berhenti menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan dengan segera.

8. Mewujudkan akaun dan penyediaan maklumat

8.1 Untuk menggunakan Perkhidmatan kami, anda akan diminta untuk membuat akaun, atau anda boleh melibatkan kami untuk membuat akaun bagi pihak anda. Sebagai sebahagian daripada proses penciptaan akaun, anda akan diminta untuk memberikan alamat e-mel anda, butiran hubungan, membuat kata laluan dan mengesahkan bahawa anda adalah manusia dengan memberikan nombor telefon anda yang mana kami akan menghantar kod pengesahan atau kata laluan sekali untuk dimasukkan sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran dan / atau log masuk.

8.2 Sehingga anda mencipta akaun, akses anda kepada Perkhidmatan akan terhad kepada perkara yang tersedia kepada orang ramai. Apabila membuat akaun, anda mesti memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap mengenai diri anda seperti yang diminta semasa proses pendaftaran. Anda mesti memastikan maklumat tersebut benar, tepat, terkini dan lengkap selepas anda membuat akaun.

8.3 Jika anda melanggar Terma ini, termasuk tanpa had, kewajipan pembayaran anda kepada kami di bawah seksyen 14, anda akan dilarang membuat akaun baharu dengan kami sehingga anda membetulkan sepenuhnya pelanggaran tersebut.

9. Anda mesti menyimpan butiran akaun anda dengan selamat

9.1 Jika anda memilih, atau anda disediakan, kod pengenalan pengguna, kata laluan atau apa-apa maklumat lain sebagai sebahagian daripada prosedur keselamatan kami, anda mesti menganggap maklumat tersebut sebagai sulit. Anda tidak boleh mendedahkannya kepada mana-mana pihak ketiga.

9.2 Kami mempunyai hak untuk melumpuhkan mana-mana kod pengenalan pengguna atau kata laluan, sama ada dipilih oleh anda atau diperuntukkan oleh kami, pada bila-bila masa, jika pada pendapat munasabah kami, anda telah gagal mematuhi mana-mana Terma ini.

9.3 Jika anda tahu atau mengesyaki bahawa sesiapa selain anda, mengetahui kod atau kata laluan pengenalan pengguna anda, anda mesti segera memberitahu kami dengan menghantar e-mel kepada kami di security@foodmarkethub.com atau menghubungi kami di +6018-3692661.

10. Penyediaan Perkhidmatan Kami

10.1 "Perkhidmatan" dalam Terma ini merujuk kepada semua produk dan/atau perkhidmatan yang kami tawarkan yang digunakan oleh anda berdasarkan langganan, yang diperintahkan oleh anda di bawah Sebut Harga (ditakrifkan di bawah) atau diberikan kepada anda secara percubaan atau sebaliknya percuma.

10.2 Kami akan:

(a) menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda menurut Terma ini, dokumentasi kami termasuk apa-apa panduan penggunaan dan dasar untuk Perkhidmatan yang terkandung dalam dokumentasi tersebut ("Dokumentasi") dan apa-apa dokumen pesanan yang terpakai antara kami yang menyatakan persetujuan bersama mengenai kadar untuk Perkhidmatan tertentu dan terma komersial lain, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada harga untuk Perkhidmatan, ciri-ciri produk dan tempoh langganan Perkhidmatan tersebut ("Sebutharga");

(b) menyediakan Perkhidmatan kami dengan mematuhi undang-undang yang berkenaan, tertakluk kepada penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda menurut Terma ini, Dokumentasi yang berkenaan dan sebarang Sebut Harga yang berkenaan;

(c) jika berkenaan, menggunakan kakitangan terlatih dan berkelayakan untuk menyediakan Perkhidmatan; Dan

(d) menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk memberikan anda sokongan yang berkenaan untuk Perkhidmatan atas dasar usaha terbaik dan tertakluk kepada Dasar Perkhidmatan Sokongan kami. Kami boleh meminda dasar ini mengikut budi bicara mutlak kami dari semasa ke semasa.

10.3 Platform dan/atau Perkhidmatan kami ditujukan kepada orang yang tinggal di Asia Tenggara, Hong Kong dan Taiwan. Kami tidak menyatakan bahawa kandungan yang tersedia di atau melalui Platform dan/atau Perkhidmatan kami adalah sesuai untuk digunakan atau tersedia di lokasi lain.

11. Kami boleh menggantung atau menarik balik Platform dan/atau Perkhidmatan kami

11.1 Segmen Platform kami yang boleh diakses secara terbuka disediakan secara percuma.

11.2 Kami tidak menjamin bahawa Platform dan/atau Perkhidmatan kami atau sebarang kandungan di dalamnya, akan sentiasa tersedia, tidak terganggu atau bebas daripada kesilapan. Kami boleh menggantung atau menarik balik atau menyekat ketersediaan semua atau mana-mana bahagian Platform dan/atau Perkhidmatan kami atas sebab-sebab perniagaan dan operasi. Kami akan cuba memberi anda notis yang munasabah tentang apa-apa penggantungan atau pengeluaran.

11.3 Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang yang mengakses Platform dan/atau Perkhidmatan kami melalui sambungan internet anda mengetahui Terma ini dan terma dan syarat lain yang berkenaan, dan bahawa mereka mematuhinya.

11.4 Kami boleh menggantung Perkhidmatan dengan serta-merta apabila anda memberi notis kepada anda jika:

(a) anda melanggar (atau kami percaya anda telah melanggar) mana-mana Terma ini, termasuk Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami;

(b) terdapat lonjakan yang luar biasa dan material atau peningkatan dalam penggunaan Perkhidmatan oleh anda dan kami percaya bahawa trafik atau penggunaan sedemikian adalah penipuan atau material dan memberi kesan negatif kepada keupayaan operasi Platform dan/atau Perkhidmatan kami;

(c) ditentukan oleh undang-undang bahawa penyediaan Perkhidmatan kami adalah menyalahi undang-undang;

(d) terdapat sebarang penggunaan Perkhidmatan oleh anda yang kami percaya mengancam keselamatan, integriti atau ketersediaan Perkhidmatan;

(e) maklumat dalam akaun anda adalah tidak benar, tidak tepat atau tidak lengkap.

Walau bagaimanapun, kami mungkin menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk:

(a) memberi anda notis dan peluang untuk membetulkan pelanggaran atau ancaman tersebut sebelum sebarang penggantungan sedemikian;

(b) jika boleh dilaksanakan, hadkan penggantungan itu berdasarkan keadaan yang membawa kepada penggantungan (contohnya, kepada nombor telefon, sub-akaun, atau subset trafik lain); Dan

(c) menghapuskan penggantungan itu secepat yang munasabah selepas keadaan yang membawa kepada penggantungan itu telah diselesaikan.

11.5 Jika kami menggantung Perkhidmatan menurut seksyen 10 ini atau kegagalan anda untuk memenuhi kewajipan pembayaran anda mengikut seksyen 13, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerosakan, liabiliti, kerugian (termasuk apa-apa kehilangan data atau keuntungan), atau apa-apa akibat lain yang mungkin anda tanggung berkaitan dengan penggantungan tersebut.

12. Kami boleh membuat perubahan kepada Platform dan/atau Perkhidmatan kami

Kami boleh mengemas kini dan mengubah Platform dan/atau Perkhidmatan kami dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan kepada perkhidmatan, produk, keperluan pengguna dan keutamaan perniagaan kami. Kami akan cuba memberi anda notis yang munasabah tentang sebarang perubahan besar.

13. Tanggungjawab Anda

13.1 Anda akan:

(a) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua penggunaan Perkhidmatan dan Dokumentasi di bawah akaun anda, termasuk kualiti dan integriti mana-mana data dan maklumat lain yang disediakan kepada kami oleh atau untuk anda melalui penggunaan Perkhidmatan di bawah Terma ini ("Data Pelanggan");

(b) tidak memindahkan, menjual semula, memajak, melesenkan, atau menyediakan Perkhidmatan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan bertulis daripada kami terlebih dahulu;

(c) tidak cuba menyalin, mengubah suai, membuat pendua, mencipta karya terbitan daripada, bingkai, cermin, menerbitkan semula, memuat turun, memaparkan, menghantar, atau mengedarkan semua atau mana-mana bahagian Perkhidmatan dan/atau Dokumentasi (yang berkenaan) dalam apa-apa bentuk atau media atau dengan apa-apa cara;

(d) tidak cuba untuk menyusun semula, menyusun songsang, menyahhimpun, menterbalikkan kejuruteraan atau mengurangkan kepada bentuk yang boleh difahami manusia semua atau mana-mana bahagian Perkhidmatan;

(e) tidak mengakses semua atau mana-mana bahagian Perkhidmatan dan Dokumentasi untuk membina produk atau perkhidmatan yang bersaing dengan Perkhidmatan dan/atau Dokumentasi;

(f) tidak memperkenalkan atau membenarkan pengenalan, apa-apa virus atau kelemahan ke dalam rangkaian dan sistem maklumat kami;

(g) menggunakan Perkhidmatan hanya mengikut Terma ini, Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami, Dokumentasi yang berkenaan, mana-mana Sebut Harga yang berkenaan dan undang-undang atau peraturan yang berkenaan, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada pematuhan undang-undang anti rasuah dan rasuah dan cukai yang berkaitan dengan aktiviti anda;

(h) memastikan bahawa rangkaian dan sistem anda mematuhi spesifikasi yang disediakan oleh kami dari semasa ke semasa;

(i) bertanggungjawab sepenuhnya untuk mendapatkan, mengekalkan dan melindungi sambungan rangkaian dan pautan telekomunikasi anda dari sistem anda ke pelayan kami, dan semua masalah, keadaan, kelewatan, kegagalan penghantaran dan semua kerugian atau kerosakan lain yang timbul daripada atau berkaitan dengan sambungan rangkaian atau pautan telekomunikasi anda atau yang disebabkan oleh internet;

(j) melakukan yang terbaik untuk menghalang akses atau penggunaan Perkhidmatan yang tidak dibenarkan dan memberitahu kami dengan segera tentang sebarang akses atau penggunaan yang tidak dibenarkan seperti itu; Dan

(k) mematuhi representasi dan jaminan yang anda buat dalam seksyen 16 (Perwakilan, Waranti, dan Penafian).

13.2 Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan.

14. Yuran, Terma Pembayaran dan Cukai

14.1 Yuran. Sebagai pertukaran untuk Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk membayar yuran kami mengikut kadar semasa yang dikenakan pada https://foodmarkethub.com/fb-business-types atau https://foodmarkethub.com/fnb-suppliers-pricing, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Sebut Harga yang berkenaan yang diberikan kepada anda.

14.2 Di samping itu, kami akan mengenakan bayaran kepada anda, dan anda akan membayar, mengikut seksyen 13.3 (terma pembayaran), apa-apa dan semua kos, denda, atau penalti tambahan yang kami tanggung daripada badan kerajaan atau kawal selia akibat penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

14.3 Terma Pembayaran. Kewajipan pembayaran tidak boleh dibatalkan dan yuran, setelah dibayar, tidak boleh dikembalikan. Kecuali seperti yang dinyatakan sebaliknya dalam Sebutharga yang berkenaan dan tertakluk kepada seksyen 13.5 (Pertikaian pembayaran), anda akan membuat semua pembayaran yang perlu dibayar di bawah Terma ini mengikut kaedah pembayaran yang berkenaan berikut:

(a) Kad Kredit. Jika anda memilih untuk membayar dengan kad kredit, maka anda bertanggungjawab sama ada:

(i) membolehkan cas semula automatik pada akaun anda; Atau

(ii) memastikan bahawa akaun anda mempunyai baki positif yang mencukupi untuk menampung semua yuran yang perlu dibayar.

Jika, atas apa-apa sebab, anda mempunyai baki negatif pada akaun anda atau kad kredit anda menolak caj untuk bayaran yang perlu dibayar, maka kami berhak untuk menggantung Perkhidmatan ke semua akaun anda.

(b) Invois. Jika anda memilih untuk menerima invois dan membayar tunggakan dan kami meluluskan anda untuk perkara yang sama, maka invois akan dihantar kepada anda melalui e-mel setiap bulan. Anda akan membayar semua yuran yang tidak dipertikaikan di bawah Syarat ini dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh invois. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan sebaliknya dalam sebut harga atau invois yang berkenaan setakat mana anda mendapatkan Perkhidmatan tanpa Sebutharga, semua yuran perlu dibayar dalam Ringgit Malaysia. Jika anda tertunggak atas apa-apa pembayaran yuran yang tidak dipertikaikan dan gagal membayar dalam tempoh sepuluh (10) hari perniagaan dari notis bertulis mengenai pembayaran tertunggak anda, maka kami boleh (a) menilai, dan anda akan membayar, yuran lewat kurang daripada 1.5% sebulan (b) menggantung Perkhidmatan ke semua akaun anda sehingga anda membayar yuran yang tidak dipertikaikan serta yuran lewat.

14.4 Cukai. Semua yuran adalah tidak termasuk apa-apa cukai, levi, duti, atau ketepatan lain yang serupa yang dikenakan oleh pihak berkuasa undang-undang, kerajaan atau kawal selia dalam mana-mana bidang kuasa yang berkenaan, termasuk, tanpa had, jualan, penggunaan, nilai tambah, penggunaan, komunikasi, atau cukai penangguhan (secara kolektif, "Cukai"). Anda akan membayar semua Cukai yang berkaitan dengan Terma ini, tidak termasuk sebarang cukai berdasarkan pendapatan, harta atau pekerja bersih kami.

14.5 Pertikaian Pembayaran. Anda akan memaklumkan kepada kami secara bertulis sekiranya anda mempertikaikan apa-apa yuran yang dibayar atau perlu dibayar oleh anda di bawah Terma ini. Jika anda mempertikaikan sebarang yuran, anda mesti bertindak dengan munasabah dan dengan niat baik dan akan bekerjasama dengan kami untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Anda akan memberikan notis sedemikian kepada kami dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh kami mengebil anda untuk yuran tersebut yang perlu dipertikaikan dan kami akan bekerjasama untuk menyelesaikan pertikaian dengan segera.

15. Hak Pemilikan, Hak Harta Intelek dan Penggunaan Data Pelanggan

15.1 Hak Pemilikan. Kami secara eksklusif memiliki dan menyimpan semua hak, hak milik, dan kepentingan dalam dan kepada Perkhidmatan, Dokumentasi, Maklumat Sulit kami (seperti yang ditakrifkan di bawah), dan apa-apa data penggunaan, dalam bentuk tanpa nama atau agregat yang tidak mengenal pasti anda atau mana-mana orang asli, yang dihasilkan atau diperoleh daripada penggunaan atau operasi Perkhidmatan, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada jumlah, hasil statistik, trend, analisis, laporan, maklumat penggunaan, frekuensi, kadar pentalan dan hasil prestasi untuk Perkhidmatan.

15.2 Anda secara eksklusif memiliki dan menyimpan semua hak, hak milik, dan kepentingan dalam dan kepada Maklumat Sulit dan Data Pelanggan anda, tertakluk kepada hak kami untuk menggunakan dan mendedahkan Data Pelanggan mengikut Terma ini.

15.3 Hak Harta Intelek.

15.4 Bagaimana anda boleh menggunakan bahan di Platform dan/atau Perkhidmatan kami. Kami adalah pemilik atau pemegang lesen semua hak harta intelek dalam Platform dan/atau Perkhidmatan kami, dan dalam bahan yang diterbitkan di atasnya.  Karya-karya tersebut dilindungi oleh undang-undang dan perjanjian hak cipta di seluruh dunia. Semua hak tersebut dikhaskan. Kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas di sini, Terma ini tidak memberi anda apa-apa hak untuk, di bawah atau dalam, apa-apa paten, hak cipta, hak pangkalan data, rahsia perdagangan, nama dagangan, tanda dagangan (sama ada berdaftar atau tidak berdaftar), atau apa-apa hak atau lesen lain berkenaan dengan Perkhidmatan atau Dokumentasi.

15.5 Anda boleh mencetak satu salinan, dan boleh memuat turun ekstrak, mana-mana halaman dari Platform dan/atau Perkhidmatan kami untuk kegunaan peribadi anda dan anda boleh menarik perhatian orang lain dalam organisasi anda kepada kandungan yang disiarkan di laman web kami.

15.6 Anda tidak boleh mengubah suai kertas atau salinan digital apa-apa bahan yang telah anda cetak atau muat turun dengan apa-apa cara, dan anda tidak boleh menggunakan apa-apa ilustrasi, gambar, video atau urutan audio atau apa-apa grafik secara berasingan daripada mana-mana teks yang disertakan.

15.7 Status kami (dan mana-mana penyumbang yang dikenal pasti) sebagai pengarang kandungan di Platform dan/atau Perkhidmatan kami mesti sentiasa diakui.

15.8 Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian kandungan di Platform dan/atau Perkhidmatan kami untuk tujuan komersial tanpa mendapatkan lesen untuk berbuat demikian daripada kami atau pemberi lesen kami.

15.9 Jika anda mencetak, menyalin atau memuat turun mana-mana bahagian Platform dan/atau Perkhidmatan kami yang melanggar Terma ini, hak anda untuk menggunakan Platform dan/atau Perkhidmatan kami akan dihentikan serta-merta dan anda mesti, atas pilihan kami, mengembalikan atau memusnahkan sebarang salinan bahan yang telah anda buat

15.10 Tanda dagangan kami didaftarkan.

ialah tanda dagangan berdaftar Malaysia, Singapura dan Hong Kong FMH Holding Pte Ltd. Anda tidak dibenarkan menggunakannya tanpa kelulusan kami, melainkan ia adalah sebahagian daripada bahan yang anda gunakan seperti yang dibenarkan di bawah Terma ini dan terma dan/atau dasar lain yang berkenaan.

15.11 Penggunaan Data Pelanggan Kami. Anda mengarahkan kami untuk menggunakan dan mendedahkan Data Pelanggan seperti yang diperlukan untuk:

a) menyediakan Perkhidmatan yang selaras dengan seksyen 14.3 ini, seksyen 15 (Kerahsiaan), Dasar Privasi kami, termasuk mengesan, mencegah, dan menyiasat insiden keselamatan, penipuan, spam, atau penggunaan Perkhidmatan yang menyalahi undang-undang, dan

b) bertindak balas terhadap sebarang masalah teknikal atau pertanyaan anda dan memastikan perkhidmatan berfungsi dengan betul. Anda mengakui bahawa rangkaian penyedia internet dan telekomunikasi sememangnya tidak selamat. Oleh itu, anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang perubahan, pemintasan, atau kehilangan Data Pelanggan semasa dalam transit melalui internet atau rangkaian penyedia telekomunikasi.

15.12 Maklum balas. Kami mengalu-alukan sebarang cadangan, cadangan, penambahbaikan atau permintaan pembetulan, komen, atau maklum balas lain daripada anda mengenai Perkhidmatan (secara kolektif, "Maklum Balas"). Walau bagaimanapun, sila ketahui bahawa dengan menyerahkan Maklum Balas kepada kami, anda bersetuju bahawa:

(a) Maklum balas tidak akan dianggap sebagai Maklumat Sulit anda; (b) kami boleh menggunakan atau mendedahkan, atau memilih untuk tidak menggunakan atau mendedahkan, Maklum Balas untuk apa-apa tujuan dan dalam apa jua cara; (c) kami memiliki apa-apa maklum balas; dan (d) anda tidak berhak mendapat apa-apa pampasan atau pembayaran balik dalam apa jua bentuk daripada kami dalam apa jua keadaan untuk Maklum Balas.

16. Kerahsiaan

16.1 "Maklumat Sulit" bermaksud apa-apa maklumat atau data, tanpa mengira sama ada ia dalam bentuk ketara, didedahkan oleh satu pihak ("Discloser") kepada pihak lain ("Penerima") sama ada atau tidak ditandakan sebagai sulit atau proprietari, dan itu sepatutnya difahami secara munasabah sebagai sulit memandangkan sifat maklumat dan keadaan di sekitar pendedahan, termasuk, tanpa batasan, sebarang Sebut Harga, Data Pelanggan, Dokumentasi, laporan keselamatan dan pengesahan, laporan audit, senarai pelanggan, harga, nombor telefon, konsep, proses, rancangan, reka bentuk dan strategi lain, tahu bagaimana, kewangan, dan perniagaan lain dan / atau maklumat teknikal dan bahan Discloser dan Sekutunya (seperti yang ditakrifkan di bawah).

16.2 "Ahli Gabungan" untuk tujuan Terma ini bermaksud mana-mana entiti yang secara langsung atau tidak langsung mengawal atau dikawal oleh, atau berada di bawah kawalan bersama dengan, pihak yang ditentukan. Untuk tujuan definisi ini, "kawalan" bermaksud pemilikan langsung atau tidak langsung lebih daripada lima puluh peratus (50%) kepentingan pengundian entiti subjek.

16.3 Maklumat Sulit tidak termasuk apa-apa maklumat yang:

(a) boleh didapati secara terbuka tanpa melanggar Terma ini atau kesalahan Penerima;

(b) telah dikenali dengan betul oleh Penerima, dan pengetahuannya, tanpa apa-apa sekatan, sebelum pendedahan oleh Discloser;

(c) telah didedahkan dengan betul kepada Penerima, dan kepada pengetahuannya, tanpa apa-apa sekatan, oleh orang lain tanpa melanggar hak-hak Discloser; Atau

(d) dibangunkan secara bebas oleh pihak penerima tanpa menggunakan atau merujuk kepada Maklumat Sulit Discloser.

16.4 Penggunaan dan Pendedahan. Kecuali sebagaimana yang dibenarkan sebaliknya oleh Discloser secara bertulis, Penerima tidak akan:

(a) menggunakan apa-apa Maklumat Sulit Yang Tidak Didedahkan untuk apa-apa tujuan di luar skop Terma-terma ini; Dan

(b) mendedahkan atau menyediakan Maklumat Sulit Yang Tidak Didedahkan kepada mana-mana pihak, kecuali kepada Ahli Gabungannya, dan pekerja masing-masing, penasihat profesional, kontraktor, dan dalam kes kami, subkontraktor (secara kolektif, "Wakil") yang mempunyai "perlu tahu" untuk melaksanakan tujuan Terma ini.

16.5 Penerima bertanggungjawab atas pematuhan Wakilnya terhadap seksyen 15 ini. Wakil-wakil akan terikat di sisi undang-undang untuk melindungi Maklumat Sulit Discloser di bawah terma kerahsiaan yang sekurang-kurangnya sebagai perlindungan sebagai syarat-syarat seksyen 15 ini. Penerima akan melindungi kerahsiaan Maklumat Sulit Discloser menggunakan tahap penjagaan yang sama yang digunakan untuk melindungi kerahsiaan maklumat sulitnya sendiri tetapi dalam keadaan tidak kurang daripada penjagaan yang munasabah.

16.6 Pendedahan Mandatori. Penerima boleh mendedahkan Maklumat Sulit Penzahiran jika dikehendaki menurut peraturan, undang-undang, sepina atau perintah mahkamah (secara kolektif, "Pendedahan Mandatori"), dengan syarat Penerima memberikan notis Pendedahan Mandatori (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang). The Discloser akan meliputi yuran undang-undang penerima yang munasabah untuk penyediaan saksi, pemendapan, dan keterangan setakat mana Pendedahan Mandatori tersebut berkaitan dengan tuntutan mahkamah atau prosiding undang-undang yang mana Discloser adalah pihak atau sejauh mana yuran ditanggung berkaitan dengan bantuan yang munasabah yang diberikan kepada Discloser berkaitan dengan usaha Discloser untuk mempertikaikan Pendedahan Mandatori tersebut.

16.7 Pelepasan Injunksi. Pihak-pihak dengan jelas mengakui dan bersetuju bahawa tiada remedi yang mencukupi boleh wujud di sisi undang-undang untuk pelanggaran sebenar atau terancam seksyen 15 ini dan bahawa, sekiranya berlaku pelanggaran sebenar atau terancam terhadap peruntukan seksyen 15 ini, pihak yang tidak melanggar berhak mendapatkan injunksi segera dan relief saksama yang lain, tanpa mengetepikan apa-apa hak atau remedi lain yang tersedia untuknya.

17. Perwakilan, Waranti dan Penafian

17.1 Keizinan dan Kebenaran. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah memberikan, dan akan terus memberikan, notis yang mencukupi dan telah memperoleh, dan akan terus mendapatkan, kebenaran dan persetujuan yang diperlukan untuk memberikan Data Pelanggan kepada kami untuk penggunaan dan pendedahan menurut seksyen 14.3 (Penggunaan Data Pelanggan Kami).

17.2 Pematuhan Perkhidmatan. Kami mewakili dan menjamin bahawa Perkhidmatan akan mematuhi Dokumentasi yang berkenaan secara material. Kewajipan tunggal kami, dan remedi tunggal dan eksklusif anda, sekiranya kami gagal mematuhi seksyen 16.2 ini adalah untuk kami, atas pilihan kami, melaksanakan semula Perkhidmatan yang terjejas atau membayar balik kepada anda yuran yang sebenarnya anda bayar untuk Perkhidmatan yang terjejas.

17.3 Penafian. TANPA MENGEHADKAN JAMINAN DAN KEWAJIPAN NYATA PIHAK DI BAWAH TERMA INI, DAN KECUALI SEPERTI YANG DINYATAKAN DENGAN JELAS DALAM SEKSYEN 16 INI, PERKHIDMATAN DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA," DAN KAMI TIDAK MEMBERI JAMINAN DALAM APA JUA BENTUK, SAMA ADA NYATA, TERSIRAT, BERKANUN, ATAU SEBALIKNYA, DAN KAMI SECARA KHUSUS MENAFIKAN SEMUA JAMINAN TERSIRAT, TERMASUK SEBARANG JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU TIDAK MELANGGAR SEPENUHNYA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG. DI SAMPING ITU, KAMI TIDAK MENJAMIN BAHAWA PERKHIDMATAN, DOKUMENTASI DAN / ATAU MAKLUMAT YANG DIPEROLEH OLEH ANDA MELALUI PERKHIDMATAN SECARA KHUSUS AKAN MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEPERLUAN PERNIAGAAN ANDA.

18. Ganti rugi Bersama

18.1 Ganti rugi oleh Kami. Kami akan mempertahankan anda daripada dan terhadap sebarang tuntutan, permintaan, guaman, atau prosiding yang dibuat atau dibawa terhadap anda oleh pihak ketiga yang mendakwa bahawa peruntukan Perkhidmatan kami melanggar atau menyalahgunakan hak harta intelek pihak ketiga tersebut ("Tuntutan Pelanggaran"). Kami akan menanggung rugi anda daripada sebarang kerosakan, denda atau penalti yang dikenakan oleh kerajaan atau badan kawal selia, yuran guaman yang munasabah dan kos yang diberikan terhadap anda atau untuk jumlah penyelesaian yang diluluskan oleh kami untuk Tuntutan Pelanggaran.

18.2 Jika penggunaan Perkhidmatan oleh anda telah menjadi, atau pada pendapat kami mungkin menjadi, subjek mana-mana Tuntutan Pelanggaran, kami boleh atas pilihan dan perbelanjaan kami:

(a) memperoleh hak untuk anda terus menggunakan Perkhidmatan seperti yang dinyatakan dalam Terma ini;

(b) mengubah suai Perkhidmatan untuk menjadikannya tidak melanggar; Atau

(c) jika pilihan yang disebut di atas tidak dapat dilaksanakan secara munasabah, menamatkan Terma ini, atau, jika berkenaan, menamatkan Perkhidmatan yang menjadi subjek Tuntutan Pelanggaran, dan membayar balik mana-mana bahagian yuran yang tidak digunakan yang telah dibayar kepada kami.

18.3 Had. Kami tidak akan mempunyai liabiliti atau kewajipan di bawah seksyen 17 ini berkenaan dengan sebarang Tuntutan Pelanggaran:

(a) yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda yang melanggar Terma ini;

(b) yang timbul daripada gabungan, operasi, atau penggunaan Perkhidmatan dengan aplikasi lain, bahagian aplikasi, produk, atau perkhidmatan di mana Perkhidmatan tidak akan dengan sendirinya melanggar; Atau

(c) yang timbul daripada Perkhidmatan yang disediakan secara percuma kepada anda.

18.4 Ganti rugi oleh Anda. Anda akan mempertahankan kami, pegawai, pengarah, pekerja, dan Ahli Gabungan kami (secara kolektif, "Pihak yang Ditanggung Rugi FMH") daripada dan terhadap sebarang tuntutan, permintaan, guaman, atau prosiding yang dibuat atau dibawa terhadap Pihak yang Ditanggung Rugi oleh pihak ketiga yang mendakwa atau timbul daripada pelanggaran seksyen 12 (Tanggungjawab Anda).

18.5 Anda akan menanggung rugi kami daripada apa-apa ganti rugi, denda atau penalti yang dikenakan oleh kerajaan atau badan kawal selia, yuran guaman dan kos yang diberikan terhadap Pihak yang Ditanggung Rugi FMH atau untuk jumlah penyelesaian yang diluluskan oleh anda daripada tuntutan tersebut.

18.6 Syarat Ganti Rugi. Sebagai syarat kewajipan ganti rugi yang disebut di atas:

a) pihak yang menanggung rugi ("Pihak yang Menanggung Rugi") akan segera memberitahu pihak yang menanggung rugi ("Pihak yang Menanggung Rugi") mengenai sebarang tuntutan; Walau bagaimanapun, dengan syarat, apa-apa kegagalan untuk memberikan notis segera sedemikian tidak akan melegakan Pihak Yang Menanggung Rugi kewajipannya di bawah seksyen 17 ini kecuali setakat mana Pihak Yang Menanggung Rugi sebenarnya dan secara material diprejudiskan oleh kegagalan tersebut;

b) Pihak yang menanggung rugi akan mempunyai kuasa tunggal dan eksklusif untuk mempertahankan atau menyelesaikan sebarang tuntutan; Dan

c) Pihak yang Menanggung Rugi akan secara munasabah bekerjasama dengan Pihak Yang Menanggung Rugi berkaitan dengan aktiviti Parti Ganti Rugi di bawah seksyen 17 ini atas perbelanjaan Pihak Yang Menanggung Rugi. Pihak yang Ditanggung Rugi berhak, dengan perbelanjaannya sendiri, untuk mengambil bahagian dalam mempertahankan sebarang tuntutan. Walau apa pun apa-apa jua yang bertentangan dalam seksyen 17 ini, Pihak yang Menanggung Rugi tidak akan menyelesaikan apa-apa Tuntutan yang mana ia mempunyai kewajipan untuk menanggung rugi menurut seksyen 17 ini mengakui liabiliti atau kesalahan bagi pihak Pihak yang Ditanggung Rugi, atau mewujudkan apa-apa kewajipan bagi pihak Pihak yang Ditanggung Rugi, tanpa persetujuan bertulis Pihak yang Ditanggung Rugi terlebih dahulu, yang tidak akan ditahan secara tidak munasabah, dikondisikan, atau ditangguhkan.

18.7 Seksyen 17 ini menyatakan liabiliti tunggal Pihak yang menanggung rugi kepada, dan remedi eksklusif Pihak yang Ditanggung Rugi terhadap, pihak lain untuk sebarang tuntutan pihak ketiga.

19. Had Liabiliti

19.1 HAD GANTI RUGI TIDAK LANGSUNG, TURUTAN DAN BERKAITAN. DALAM APA JUA KEADAAN, MANA-MANA PIHAK TIDAK AKAN MEMPUNYAI APA-APA LIABILITI YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN TERMA-TERMA INI UNTUK APA-APA KEHILANGAN KEUNTUNGAN, HASIL, MUHIBAH, ATAU TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, TURUTAN, PERLINDUNGAN, KEHILANGAN DATA, GANGGUAN PERNIAGAAN, ATAU GANTI RUGI PUNITIF, SAMA ADA TINDAKAN DALAM KONTRAK, TORT (TERMASUK KECUAIAN) ATAU PELANGGARAN TUGAS BERKANUN DAN TANPA MENGIRA TEORI LIABILITI, WALAUPUN SESUATU PIHAK TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT ATAU JIKA REMEDI PARTI SEBALIKNYA GAGAL TUJUAN PENTINGNYA. PENAFIAN DI ATAS TIDAK AKAN TERPAKAI SETAKAT YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG.

19.2 HAD LIABILITI. DALAM APA JUA KEADAAN, LIABILITI AGREGAT MANA-MANA PIHAK YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN TERMA-TERMA INI TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH YANG DIBAYAR ATAU PERLU DIBAYAR OLEH ANDA DI BAWAH TERMA-TERMA INI UNTUK PERKHIDMATAN YANG MENIMBULKAN LIABILITI SEMASA TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN SEBELUM KEJADIAN PERTAMA YANG MANA LIABILITI ITU TIMBUL. BATASAN DI ATAS AKAN DIKENAKAN SAMA ADA TINDAKAN DALAM KONTRAK. TORT (TERMASUK KECUAIAN) ATAU PELANGGARAN KEWAJIPAN BERKANUN DAN TANPA MENGIRA TEORI LIABILITI.

19.3 LIABILITI TANPA HAD. WALAU APA PUN APA-APA JUA YANG BERTENTANGAN DALAM SEKSYEN 18.1 (HAD KE ATAS GANTI RUGI TIDAK LANGSUNG, BERBANGKIT DAN BERKAITAN) DAN SEKSYEN 18.2 (HAD LIABILITI), BATASAN DALAM SEKSYEN 18.1 DAN SEKSYEN 18.2 TIDAK TERPAKAI KEPADA:

(a) PELANGGARAN SEKSYEN 12 (TANGGUNGJAWAB ANDA);

(b) PELANGGARAN SEKSYEN 13 (FI DAN TERMA PEMBAYARAN); ATAU

(C) AMAUN YANG PERLU DIBAYAR MENURUT KEWAJIPAN GANTI RUGI SESUATU PIHAK DI BAWAH SEKSYEN 17 (GANTI RUGI BERSAMA).

20. Penggunaan Tanda

Anda memberi kami hak untuk menggunakan nama, logo, dan perihalan kes penggunaan anda untuk merujuk kepada anda di laman web kami, keluaran pendapatan dan panggilan, atau bahan pemasaran dan / atau promosi.

21. Tempoh, Penamatan dan Kelangsungan Hidup

21.1 Tempoh. Terma ini, seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa, akan bermula pada tarikh ia diterima oleh anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan berterusan sehingga ditamatkan mengikut Seksyen 20.2 (Penamatan) ("Tempoh").

21.2 Penamatan untuk kemudahan. Mana-mana pihak boleh menamatkan Terma ini dan menutup semua akaun anda atas apa-apa sebab selepas notis bertulis tiga puluh (30) hari kepada pihak lain. Walau apa pun ayat sebelumnya, jika sebut harga berkuat kuasa, maka Terma-terma ini tidak akan ditamatkan sehingga sebut harga tersebut telah tamat tempoh atau telah ditamatkan mengikut termanya.

21.3 Penamatan Sebab. Kami, mengikut budi bicara mutlak kami, boleh menamatkan Terma ini dan menutup semua akaun anda sekiranya anda melakukan apa-apa pelanggaran penting terhadap Terma-terma ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada kewajipan pembayaran anda di bawah seksyen 13) dan gagal membetulkan pelanggaran material tersebut dalam tempoh lima belas (15) hari selepas kami memberikan notis bertulis mengenai pelanggaran tersebut kepada anda.

21.4 Penamatan untuk Insolvensi. Tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, mana-mana pihak boleh menamatkan Terma ini dengan serta-merta dan menutup semua akaun anda dengan memberikan notis bertulis sekiranya berlaku pembubaran pihak lain, permulaan prosiding pembubaran, atau apa-apa prosiding lain yang berkaitan dengan penerima, kegagalan untuk meneruskan perniagaan, tugasan untuk manfaat pemiutang, atau menjadi subjek prosiding kebankrapan atau penggulungan.

21.5 Kelangsungan hidup. Terma seksyen ini 20.5, seksyen 13 (Yuran, Terma Pembayaran dan Cukai), seksyen 14 (Hak Pemilikan, Hak Harta Intelek dan Penggunaan Data Pelanggan), seksyen 15 (Kerahsiaan), seksyen 16 (Perwakilan, Waranti dan Penafian), seksyen 17 (Ganti Rugi Bersama), seksyen 18 (Had Liabiliti), seksyen 21 (Umum), dan seksyen 22 (Penyelesaian Pertikaian) akan terus bertahan selepas penamatan Terma ini.

22. Umum

22.1 Tiada Penepian dan Perintah Keutamaan. Tiada kegagalan atau kelewatan oleh mana-mana pihak dalam melaksanakan apa-apa hak atau menguatkuasakan mana-mana peruntukan di bawah Terma ini akan menjadi penepian hak, peruntukan, atau mana-mana peruntukan lain. Sebarang penepian mestilah secara bertulis dan ditandatangani oleh setiap pihak untuk mengikat secara sah. Tajuk dan tajuk bahagian Terma ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menjejaskan pembinaan mana-mana peruntukan Terma ini. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau ketidakselarasan di antara dokumen-dokumen berikut, perintah keutamaan adalah: (1) Sebutharga yang berkenaan, (2) Terma-terma ini, (3) Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami dan (4) Dokumentasi yang berkenaan.

22.2 Tugasan. Anda tidak akan menugaskan, mewakilkan, atau memindahkan Terma ini, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Sebarang percubaan oleh anda untuk menugaskan, mewakilkan, atau memindahkan Terma ini akan terbatal dan tidak sah. Kami boleh menugaskan, mewakilkan, atau memindahkan Terma ini, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa persetujuan anda. Tertakluk kepada seksyen 21.2 ini, Terma ini akan mengikat setiap pihak dan pengganti setiap pihak dan pemegang serah hak yang dibenarkan.

22.3 Tiada perkongsian. Setiap pihak adalah kontraktor bebas dalam melaksanakan kewajipan masing-masing di bawah Terma ini. Tiada apa-apa dalam Terma ini bertujuan untuk mewujudkan atau akan ditafsirkan sebagai mewujudkan hubungan majikan-pekerja atau perkongsian, agensi, usaha sama, atau francais. Setiap pihak akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua pekerja dan ejen masing-masing serta kos dan perbelanjaan buruh masing-masing yang timbul berkaitan dengan pekerja dan ejen masing-masing. Setiap pihak juga akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang dan semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi, atau hutang apa-apa jenis yang mungkin timbul disebabkan oleh setiap aktiviti masing-masing, atau pekerja dan ejen masing-masing, dalam melaksanakan Terma ini. Kedua-dua pihak tidak mempunyai kuasa untuk melakukan pihak lain dalam apa cara sekalipun dan tidak akan cuba berbuat demikian atau membayangkan bahawa ia mempunyai hak untuk berbuat demikian.

22.4 Kebolehtelitian. Kecuali seperti yang dijelaskan dalam seksyen 23 (Undang-undang yang Mentadbir dan Penyelesaian Pertikaian Alternatif), jika mana-mana peruntukan Terma ini dipegang oleh mahkamah atau tribunal lain yang mempunyai bidang kuasa kompeten untuk tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu akan dipinda atau dikeluarkan setakat yang minimum yang diperlukan untuk menjadikannya boleh dikuatkuasakan dan seluruh Terma yang tidak terjejas akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

22.5 Notis. Sebarang notis yang diperlukan atau dibenarkan untuk diberikan di bawah Terma-terma ini kepada kami akan diberikan secara bertulis ke alamat berikut dengan tangan, pos berdaftar prabayar atau perkhidmatan penghantaran hari bekerja berikutnya atau melalui e-mel:

FMH Group Sdn. Bhd.

Perhatian: Lihat Chaur Yih, Pengarah

100 – 2.011 & 2.013, 129 Pejabat (Blok J2)

Jaya Satu, Jalan Prof Diraja Ungku Aziz

Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya

Selangor, Malaysia

Emel: anthony@foodmarkethub.com

22.6 Sebarang notis yang diperlukan atau dibenarkan untuk diberikan di bawah Terma-terma ini kepada anda akan dihantar melalui e-mel ke alamat e-mel yang anda tetapkan dalam akaun anda atau disediakan melalui portal akaun anda.

22.7 Apa-apa notis akan dianggap telah diterima:

(a) Jika dihantar dengan tangan, pada masa notis ditinggalkan di alamat yang sepatutnya;

(b) jika dihantar melalui pos berdaftar prabayar atau perkhidmatan penghantaran hari bekerja berikutnya, pada jam 9.00 pagi pada hari perniagaan ketiga selepas pengeposan; Atau

(c) jika dihantar melalui e-mel, pada jam 9.00 pagi pada hari perniagaan berikutnya selepas penghantaran.

22.8 Force Majeure. Tiada kegagalan, kelewatan, atau keingkaran dalam melaksanakan apa-apa kewajipan pihak akan menjadi peristiwa keingkaran atau pelanggaran Terma ini setakat mana kegagalan tersebut untuk melaksanakan, kelewatan, atau keingkaran timbul daripada sebab, yang sedia ada atau masa depan, yang di luar kawalan dan tanpa kecuaian pihak tersebut, termasuk tindakan atau ketidakaktifan kerajaan, pihak berkuasa awam, atau tentera, kebakaran, mogok, penguncian, atau pertikaian buruh lain, banjir, tindakan pengganas, perang, rusuhan, kecurian, gempa bumi, wabak, pandemik atau bencana alam yang lain. Pihak yang terjejas oleh sebab tersebut akan mengambil semua tindakan yang munasabah untuk meminimumkan akibat dari sebab tersebut.

22.9 Keseluruhan Perjanjian. Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Terma ini dan apa-apa pameran atau lampiran, sebut harga yang berkenaan, atau terma lain yang digabungkan dengan merujuk kepada Terma ini, Terma ini menggantikan semua cadangan, pernyataan, bahan jualan, persembahan, atau perjanjian sebelumnya dan semasa, lisan dan bertulis. Tiada maklumat atau nasihat lisan atau bertulis yang diberikan oleh kami, ejen kami, atau pekerja kami akan mewujudkan jaminan atau dengan apa-apa cara meningkatkan skop jaminan atau kewajipan di bawah Terma ini. Apa-apa terma atau syarat yang dinyatakan dalam borang pendaftaran vendor atau portal pendaftaran anda atau dalam mana-mana dokumen pesanan pembelian atau dokumen serupa yang disediakan oleh anda akan ditafsirkan semata-mata sebagai bukti proses perniagaan dalaman anda, dan terma dan syarat yang terkandung di dalamnya akan terbatal dan tidak sah dan tidak mempunyai kesan berkenaan dengan Terma-terma ini antara pihak-pihak dan tidak mengikat kami walaupun ditandatangani oleh kami selepas tarikh anda menerima Terma.

23. Undang-undang yang Mentadbir dan Penyelesaian Pertikaian Alternatif

23.1 Tunggu! Sebelum mengeluarkan notis undang-undang atau memulakan tindakan undang-undang terhadap kami, kami amat menggalakkan anda untuk menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan kami di support@foodmarkethub.com atau menghubungi mereka di +6018-3692661. Kebanyakan pertikaian boleh diselesaikan dengan cara yang mesra dan bebas kekecohan.

23.2 Perbincangan dan Rundingan Niat Baik. Sekiranya terdapat sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma-terma ini, termasuk apa-apa persoalan mengenai kewujudan, kesahan atau penamatannya ( Pertikaian) yang tidak dapat diselesaikan mengikut seksyen 23.1, kami berdua akan cuba menyelesaikan Pertikaian dengan terlebih dahulu melalui rundingan dengan niat baik antara wakil-wakil kami yang dilantik ( Rundingan).

23.3 Timbang tara. Sekiranya Pertikaian masih tidak dapat diselesaikan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari permulaan mana-mana Rundingan, salah seorang daripada kami berhak untuk merujuk Pertikaian bagi resolusi akhir kepada timbang tara yang ditadbir oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC) selaras dengan Peraturan Timbang Tara AIAC yang berkuat kuasa ( Peraturan AIAC) ), peraturan mana yang dianggap dimasukkan dengan merujuk kepada seksyen 23.3 ini. Melainkan jika kami berdua sebulat suara bersetuju sebaliknya, tribunal timbang tara hendaklah terdiri daripada tiga (3) penimbang tara yang akan dilantik mengikut Peraturan AIAC. Bahasa timbang tara hendaklah bahasa Inggeris. Kerusi timbang tara adalah Malaysia. Semua anugerah boleh, jika perlu, dikuatkuasakan oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa dengan cara yang sama seperti penghakiman di mahkamah tersebut. Kos timbang tara tersebut hendaklah ditentukan oleh dan diperuntukkan antara kami berdua oleh tribunal timbang tara dalam penganugerahannya.

23.4 Undang-undang yang Mentadbir

Terma-terma ini, perkara pokok dan pembentukannya (dan sebarang pertikaian atau tuntutan bukan kontrak) ditadbir oleh undang-undang Malaysia. Jika proses penyelesaian pertikaian di atas gagal, kami berdua bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia