Dasar Privasi Kumpulan Hab Pasaran Makanan

Kumpulan Hab Pasaran Makanan komited untuk melindungi privasi anda dan mematuhi kewajipannya di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 berkenaan dengan maklumat tersebut. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana dan mengapa Kumpulan Food Market Hub mengumpul maklumat peribadi anda, bagaimana kami menggunakannya dan apa kawalan yang anda ada ke atas penggunaannya oleh kami. Sila baca dasar ini dengan teliti. Penggunaan mana-mana bahagian laman web kami atau perkhidmatan kami akan menjadi persetujuan anda terhadap pengumpulan, pemindahan, pemprosesan, penyimpanan, pendedahan dan penggunaan lain maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat Dasar Privasi ini, sila jangan gunakan laman web kami atau perkhidmatan kami.

1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi:

 • 1.1 Kami dengan ini memaklumkan kepada anda bahawa kami, Kumpulan Hab Pasaran Makanan ("FMH Group"), termasuk tetapi tidak terhad kepada syarikat berikut:
 • FMH Group Sdn Bhd
 • FMH Holding Pte Ltd
 • Sebagai perbadanan berkaitan masing-masing (seperti istilah yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 2016), sekutu, dan syarikat bersekutu (sama ada dikawal oleh kami atau tidak) ("Syarikat", "kami" atau "kami"), sebagai pengguna data, sebagai istilah yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, mempunyai atau akan mengumpul, merekod, memegang, menyimpan, menggunakan, mendedahkan dan / atau memproses (secara kolektif dirujuk sebagai "Proses") satu, atau semua kategori dan/atau jenis maklumat peribadi berikut tentang anda:
 • Data induk: nama, jantina, tarikh lahir, kewarganegaraan, status perkahwinan, kewarganegaraan, bangsa, asal etnik, butiran kad pengenalan / pasport, kelayakan, pekerjaan, majikan, bekas majikan, gambar atau imej lain, dan rakaman suara;
 • Maklumat hubungan: alamat rumah, nombor telefon rumah dan nombor telefon bimbit, alamat e-mel, alamat kerja, nombor kerja;
 • Maklumat pampasan: seperti jumlah, mata wang, bilangan pembayaran setahun, butiran akaun bank, nombor fail cukai pendapatan, julat pendapatan; butiran pelan bonus, insentif dan komisen yang berkenaan, jenis pinjaman yang dipohon berhubung dengan pembelian perisian, serta nama, alamat dan nombor kad pengenalan pencadang; Dan
 • Apa-apa maklumat yang kami anggap perlu atau sesuai dari semasa ke semasa berkaitan dengan hubungan komersial anda dengan kami.

  (secara kolektif, "Data Peribadi").
 • Apl kami menggunakan API Google untuk pengesahan pengguna. Kami mengumpul maklumat terhad seperti e-mel hanya untuk tujuan pengesahan. Kami mematuhi Dasar Data Pengguna Perkhidmatan Google API untuk penggunaan terhad dan keselamatan data pengguna. Tiada perkongsian dengan pihak ketiga.

2. Sumber Maklumat

 • Data Peribadi anda telah dan/atau akan diperoleh daripada sumber-sumber berikut, jika berkenaan, atau apa-apa sumber lain yang kami anggap patut dari semasa ke semasa:
 • maklumat yang diberikan atau dikemukakan oleh anda melalui antara lain, seperti yang berkenaan dengan borang pendaftaran (diterima melalui e-mel, faksimili, penyerahan manual, dalam talian), borang jualan, laman web;
 • seperti yang berkenaan, maklumat yang tersedia secara umum atau boleh diakses secara umum; Dan
 • apa-apa komunikasi atau dokumen bertulis atau lisan lain yang dihantar kepada kami sebelum dan semasa urusan kontrak atau pra-kontrak kami dengan anda.
 • Oleh kerana ketepatan Data Peribadi anda bergantung pada maklumat yang anda berikan kepada kami, sila maklumkan kepada kami secepat mungkin jika terdapat sebarang kesilapan dalam Data Peribadi anda atau jika terdapat sebarang perubahan pada Data Peribadi anda.
 • Setakat yang anda secara sengaja dan sukarela mendedahkan kepada kami apa-apa maklumat peribadi sama ada atau tidak datang dalam definisi Data Peribadi di atas, mana-mana individu selain diri anda, kami akan menganggap, tanpa pengesahan bebas, bahawa anda telah mendapatkan persetujuan individu tersebut untuk pendedahan serta pemprosesan yang sama mengikut terma pemberitahuan ini.

3. Tujuan Memproses Data Peribadi

 • Kami akan Memproses Data Peribadi yang telah anda berikan kepada kami untuk tujuan berikut, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
 • penghantaran notis, perkhidmatan atau produk kepada anda;
 • untuk membolehkan anda memasuki perjanjian dan/atau kontrak yang diperlukan untuk membeli produk dan/atau hartanah dan/atau melanggan perkhidmatan daripada kami;
 • prosedur pengurusan perhubungan pengguna atau pelanggan;
 • tujuan tersebut secara khusus diperuntukkan dalam mana-mana perkhidmatan atau produk tertentu yang ditawarkan oleh kami;
 • penilaian kredit dan pemeriksaan latar belakang pengguna lain yang kami mungkin tentukan perlu atau sesuai;
 • penyimpanan rekod dalaman kami;
 • pengumpulan bayaran tertunggak daripada pelanggan dan/atau pelanggan;
 • pencegahan jenayah termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, pengubahan wang haram, rasuah;
 • memenuhi apa-apa keperluan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan dan produk kami dan untuk membuat penzahiran di bawah keperluan mana-mana undang-undang, peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling, kod yang terpakai kepada kami atau mana-mana syarikat ahli kami;
 • untuk kami membalas komen, soalan dan untuk menyediakan perkhidmatan dan sokongan pelanggan;
 • menjalankan aktiviti pemasaran dan profil pelanggan berkaitan dengan perkhidmatan kami dan produk berkaitan;
 • menyiasat dan mencegah transaksi penipuan, akses yang tidak dibenarkan kepada Perkhidmatan FMH, dan aktiviti haram lain;
 • untuk tujuan penyelidikan, penanda aras, dan analisis statistik;
 • perkhidmatan berkaitan penghantaran pemilikan kosong, seperti perkhidmatan selepas jualan, program keselamatan dan kesetiaan pelanggan, dan/atau
 • untuk membolehkan kami dan/atau pihak ketiga terpilih yang diberi kuasa untuk menghantar maklumat kepada anda melalui e-mel, telekomunikasi (panggilan telefon dan mesej teks) atau melalui media sosial mengenai produk dan perkhidmatan berkaitan dan tidak berkaitan yang ditawarkan oleh kami dan rakan perniagaan kami yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan yang disebutkan di atas yang kami anggap akan atau mungkin menarik minat anda.

  (secara kolektif, "Tujuan")

4. Penyimpanan dan Keselamatan

 • Kami menyimpan Data Peribadi anda dalam salinan keras dan lembut. Data salinan lembut disimpan, antara lain, pelayan fail, pelayan e-mel, komputer peribadi, komputer riba, pita dan cakera padat. Untuk menyimpan salinan lembut Data Peribadi, kami boleh menyimpan Data Peribadi tersebut dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami seperti Hubspot, Amazon Web Services dan Google Cloud.
 • Terdapat dasar dan prosedur keselamatan korporat yang antara lain mengehadkan akses kepada Data Peribadi anda kepada kakitangan yang diberi kuasa hanya atas dasar yang sangat perlu tahu kepada jabatan yang berkaitan seperti jabatan (pentadbiran, undang-undang, kewangan, jualan dan / atau perkhidmatan pelanggan) Jabatan Syarikat.
 • Kami boleh menyimpan Data Peribadi dan individu lain yang anda berikan kepada kami untuk tempoh yang munasabah mengikut keperluan komersial dan pada setiap masa tertakluk kepada keperluan undang-undang semasa.

5. Pendedahan

 • Data Peribadi yang diberikan kepada kami akan, secara amnya, dirahsiakan tetapi anda dengan ini bersetuju dan memberi kuasa kepada kami untuk menyediakan dan /atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada kategori pihak-pihak berikut:
 • mana-mana orang yang kami dipaksa atau dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang atau sebagai tindak balas kepada arahan yang sah daripada agensi kompeten atau kerajaan;
 • menurut perintah mahkamah bidang kuasa kompeten;
 • mana-mana syarikat berkaitan dan anak syarikat FMH Group, termasuk yang ditubuhkan pada masa akan datang;
 • di mana berkenaan, pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan atau produk berkaitan yang berkaitan dengan perniagaan kami, seperti pembekal perkhidmatan IT dan pentadbiran sistem, termasuk pembekal perkhidmatan pihak ketiga seperti yang dinyatakan 4(a) di atas;
 • agensi kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
 • juruaudit, perunding, akauntan, peguam atau penasihat kewangan atau profesional kami yang lain;
 • subkontraktor kami atau pembekal perkhidmatan atau ejen produk pihak ketiga, atau rakan komersial lain yang kami mungkin tentukan perlu atau sesuai untuk meningkatkan perkhidmatan dan produk Kumpulan FMH;
 • syarikat/entiti perisian pihak ketiga berkenaan dengan perisian &perkhidmatan yang telah dibeli oleh pelanggan; dan/atau
 • Pembekal perkhidmatan kami yang dilantik berhubung dengan program kesetiaan kami, untuk tujuan penghantaran penebusan hadiah dan perkhidmatan.
 • Sila yakin bahawa selaras dengan undang-undang, kami hanya akan mendedahkan jumlah minimum maklumat yang kami anggap perlu untuk Tujuan tersebut dan kami akan mengambil semua perlindungan yang sesuai untuk memastikan integriti dan keselamatan Data Peribadi.

6. Perlindungan

 • Kami akan menyimpan dan memproses Data anda dengan cara yang selamat. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat tersebut dirahsiakan.
 • Kami tidak akan menjual, menyewa atau berdagang Data Peribadi anda.
 • Kami berusaha di mana praktikal, untuk melaksanakan perlindungan dan prosedur pentadbiran dan keselamatan yang dimandatkan dan/atau sesuai mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan untuk mencegah pemprosesan Data Peribadi anda yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang dan kehilangan atau pemusnahan, atau kerosakan yang tidak disengajakan kepada, Data Peribadi anda.

7. Pemindahan & Perkongsian Data

 • Di samping itu, anda akan menghargai bahawa sifat produk dan perkhidmatan kami adalah sedemikian rupa sehingga mungkin, di mana kami menganggapnya sesuai, untuk tujuan penyimpanan data atau Pemprosesan atau menyediakan sebarang perkhidmatan atau produk bagi pihak kami kepada anda, untuk memindahkan Data Peribadi anda kepada sekutu kami dan / atau syarikat bersekutu kami dan / atau penyedia perkhidmatan atau produk pihak ketiga di dalam atau di luar negara di mana kami ditubuhkan, di bawah syarat kerahsiaan dan tahap perlindungan yang serupa.

8. Kesan akibat daripada kegagalan untuk membekalkan dan bersetuju dengan Pemprosesan Data Peribadi

 • Anda wajib memberikan semua kategori Data Peribadi yang kami minta daripada anda untuk Tujuan tersebut. Kegagalan untuk membekalkan dan bersetuju dengan Pemprosesan Data Peribadi berhubung dengan Tujuan akan:
 • menyebabkan kami tidak dapat memberi anda (iaitu pelanggan/ bakal pelanggan) dengan maklumat, notis, perkhidmatan dan/atau produk yang diminta;
 • menjejaskan keupayaan pihak-pihak untuk memasuki Perjanjian Jual Beli yang diperlukan dan apa-apa perjanjian lain berhubung dengan penjualan harta dan / atau mana-mana perjanjian perkhidmatan atau perjanjian keahlian berhubung dengan langganan perkhidmatan; dan /atau
 • menyebabkan kami tidak dapat dan / atau pihak ketiga terpilih kami yang diberi kuasa untuk menghantar maklumat kepada anda melalui e-mel, cara telekomunikasi (panggilan telefon dan mesej teks) atau melalui media sosial mengenai produk dan perkhidmatan yang berkaitan dan tidak berkaitan yang ditawarkan oleh kami dan rakan kongsi perniagaan gabungan kami yang kami anggap akan atau mungkin menarik minat anda.

9. Hak Akses dan Pembetulan Anda

 • Anda mempunyai hak untuk, tertakluk kepada pembayaran yuran yang ditetapkan jika berkenaan, meminta akses kepada dan/atau membetulkan Data Peribadi anda dan/atau mengehadkan Pemprosesannya. Dalam hal ini, anda boleh:
 • menyemak sama ada kami memegang atau menggunakan Data Peribadi anda dan meminta akses kepada data tersebut;
 • meminta kami membetulkan mana-mana Data Peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau ketinggalan zaman;
 • meminta bahawa Data Peribadi anda disimpan oleh kami hanya selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan;
 • meminta kami menentukan atau menerangkan dasar dan prosedur kami berhubung dengan Data Peribadi dan kategori Data Peribadi yang diproses oleh kami;
 • Pengeluaran, sepenuhnya atau sebahagiannya, persetujuan anda yang diberikan sebelum ini, dalam setiap kes tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang, syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah.

Jabatan yang kepadanya permintaan bertulis untuk akses kepada Data Peribadi atau pembetulan dan / atau penghapusan Data Peribadi atau untuk maklumat mengenai dasar dan prosedur dan jenis Data Peribadi adalah:

FMH Group Sdn Bhd

Jabatan Undang-Undang

100-2.011/013, 129 Pejabat (Blok J2),
Jaya Satu, Jalan Universiti, Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

+6016-9798240

Perhatian: Ketua Undang-Undang

Emel: amit.gupta@foodmarkethub.com

Kumpulan Hab Pasaran Makanan komited untuk melindungi privasi anda dan mematuhi kewajipannya di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 berkenaan dengan maklumat tersebut. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana dan mengapa Kumpulan Food Market Hub mengumpul maklumat peribadi anda, bagaimana kami menggunakannya dan apa kawalan yang anda ada ke atas penggunaannya oleh kami. Sila baca dasar ini dengan teliti. Penggunaan mana-mana bahagian laman web kami atau perkhidmatan kami akan menjadi persetujuan anda terhadap pengumpulan, pemindahan, pemprosesan, penyimpanan, pendedahan dan penggunaan lain maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat Dasar Privasi ini, sila jangan gunakan laman web kami atau perkhidmatan kami.

1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi:

 • 1.1 Kami dengan ini memaklumkan kepada anda bahawa kami, Kumpulan Hab Pasaran Makanan ("FMH Group"), termasuk tetapi tidak terhad kepada syarikat berikut:
 • FMH Group Sdn Bhd
 • FMH Holding Pte Ltd
 • Sebagai perbadanan berkaitan masing-masing (seperti istilah yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 2016), sekutu, dan syarikat bersekutu (sama ada dikawal oleh kami atau tidak) ("Syarikat", "kami" atau "kami"), sebagai pengguna data, sebagai istilah yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, mempunyai atau akan mengumpul, merekod, memegang, menyimpan, menggunakan, mendedahkan dan / atau memproses (secara kolektif dirujuk sebagai "Proses") satu, atau semua kategori dan/atau jenis maklumat peribadi berikut tentang anda:
 • Data induk: nama, jantina, tarikh lahir, kewarganegaraan, status perkahwinan, kewarganegaraan, bangsa, asal etnik, butiran kad pengenalan / pasport, kelayakan, pekerjaan, majikan, bekas majikan, gambar atau imej lain, dan rakaman suara;
 • Maklumat hubungan: alamat rumah, nombor telefon rumah dan nombor telefon bimbit, alamat e-mel, alamat kerja, nombor kerja;
 • Maklumat pampasan: seperti jumlah, mata wang, bilangan pembayaran setahun, butiran akaun bank, nombor fail cukai pendapatan, julat pendapatan; butiran pelan bonus, insentif dan komisen yang berkenaan, jenis pinjaman yang dipohon berhubung dengan pembelian perisian, serta nama, alamat dan nombor kad pengenalan pencadang; Dan
 • Apa-apa maklumat yang kami anggap perlu atau sesuai dari semasa ke semasa berkaitan dengan hubungan komersial anda dengan kami.

  (secara kolektif, "Data Peribadi").

2. Sumber Maklumat

 • Data Peribadi anda telah dan/atau akan diperoleh daripada sumber-sumber berikut, jika berkenaan, atau apa-apa sumber lain yang kami anggap patut dari semasa ke semasa:
 • maklumat yang diberikan atau dikemukakan oleh anda melalui antara lain, seperti yang berkenaan dengan borang pendaftaran (diterima melalui e-mel, faksimili, penyerahan manual, dalam talian), borang jualan, laman web;
 • seperti yang berkenaan, maklumat yang tersedia secara umum atau boleh diakses secara umum; Dan
 • apa-apa komunikasi atau dokumen bertulis atau lisan lain yang dihantar kepada kami sebelum dan semasa urusan kontrak atau pra-kontrak kami dengan anda.
 • Oleh kerana ketepatan Data Peribadi anda bergantung pada maklumat yang anda berikan kepada kami, sila maklumkan kepada kami secepat mungkin jika terdapat sebarang kesilapan dalam Data Peribadi anda atau jika terdapat sebarang perubahan pada Data Peribadi anda.
 • Setakat yang anda secara sengaja dan sukarela mendedahkan kepada kami apa-apa maklumat peribadi sama ada atau tidak datang dalam definisi Data Peribadi di atas, mana-mana individu selain diri anda, kami akan menganggap, tanpa pengesahan bebas, bahawa anda telah mendapatkan persetujuan individu tersebut untuk pendedahan serta pemprosesan yang sama mengikut terma pemberitahuan ini.

3. Tujuan Memproses Data Peribadi

 • Kami akan Memproses Data Peribadi yang telah anda berikan kepada kami untuk tujuan berikut, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
 • penghantaran notis, perkhidmatan atau produk kepada anda;
 • untuk membolehkan anda memasuki perjanjian dan/atau kontrak yang diperlukan untuk membeli produk dan/atau hartanah dan/atau melanggan perkhidmatan daripada kami;
 • prosedur pengurusan perhubungan pengguna atau pelanggan;
 • tujuan tersebut secara khusus diperuntukkan dalam mana-mana perkhidmatan atau produk tertentu yang ditawarkan oleh kami;
 • penilaian kredit dan pemeriksaan latar belakang pengguna lain yang kami mungkin tentukan perlu atau sesuai;
 • penyimpanan rekod dalaman kami;
 • pengumpulan bayaran tertunggak daripada pelanggan dan/atau pelanggan;
 • pencegahan jenayah termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, pengubahan wang haram, rasuah;
 • memenuhi apa-apa keperluan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan dan produk kami dan untuk membuat penzahiran di bawah keperluan mana-mana undang-undang, peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling, kod yang terpakai kepada kami atau mana-mana syarikat ahli kami;
 • untuk kami membalas komen, soalan dan untuk menyediakan perkhidmatan dan sokongan pelanggan;
 • menjalankan aktiviti pemasaran dan profil pelanggan berkaitan dengan perkhidmatan kami dan produk berkaitan;
 • menyiasat dan mencegah transaksi penipuan, akses yang tidak dibenarkan kepada Perkhidmatan FMH, dan aktiviti haram lain;
 • untuk tujuan penyelidikan, penanda aras, dan analisis statistik;
 • perkhidmatan berkaitan penghantaran pemilikan kosong, seperti perkhidmatan selepas jualan, program keselamatan dan kesetiaan pelanggan, dan/atau
 • untuk membolehkan kami dan/atau pihak ketiga terpilih yang diberi kuasa untuk menghantar maklumat kepada anda melalui e-mel, telekomunikasi (panggilan telefon dan mesej teks) atau melalui media sosial mengenai produk dan perkhidmatan berkaitan dan tidak berkaitan yang ditawarkan oleh kami dan rakan perniagaan kami yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan yang disebutkan di atas yang kami anggap akan atau mungkin menarik minat anda.

  (secara kolektif, "Tujuan")

4. Penyimpanan dan Keselamatan

 • Kami menyimpan Data Peribadi anda dalam salinan keras dan lembut. Data salinan lembut disimpan, antara lain, pelayan fail, pelayan e-mel, komputer peribadi, komputer riba, pita dan cakera padat. Untuk menyimpan salinan lembut Data Peribadi, kami boleh menyimpan Data Peribadi tersebut dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami seperti Hubspot, Amazon Web Services dan Google Cloud.
 • Terdapat dasar dan prosedur keselamatan korporat yang antara lain mengehadkan akses kepada Data Peribadi anda kepada kakitangan yang diberi kuasa hanya atas dasar yang sangat perlu tahu kepada jabatan yang berkaitan seperti jabatan (pentadbiran, undang-undang, kewangan, jualan dan / atau perkhidmatan pelanggan) Jabatan Syarikat.
 • Kami boleh menyimpan Data Peribadi dan individu lain yang anda berikan kepada kami untuk tempoh yang munasabah mengikut keperluan komersial dan pada setiap masa tertakluk kepada keperluan undang-undang semasa.

5. Pendedahan

 • Data Peribadi yang diberikan kepada kami akan, secara amnya, dirahsiakan tetapi anda dengan ini bersetuju dan memberi kuasa kepada kami untuk menyediakan dan /atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada kategori pihak-pihak berikut:
 • mana-mana orang yang kami dipaksa atau dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang atau sebagai tindak balas kepada arahan yang sah daripada agensi kompeten atau kerajaan;
 • menurut perintah mahkamah bidang kuasa kompeten;
 • mana-mana syarikat berkaitan dan anak syarikat FMH Group, termasuk yang ditubuhkan pada masa akan datang;
 • di mana berkenaan, pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan atau produk berkaitan yang berkaitan dengan perniagaan kami, seperti pembekal perkhidmatan IT dan pentadbiran sistem, termasuk pembekal perkhidmatan pihak ketiga seperti yang dinyatakan 4(a) di atas;
 • agensi kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
 • juruaudit, perunding, akauntan, peguam atau penasihat kewangan atau profesional kami yang lain;
 • subkontraktor kami atau pembekal perkhidmatan atau ejen produk pihak ketiga, atau rakan komersial lain yang kami mungkin tentukan perlu atau sesuai untuk meningkatkan perkhidmatan dan produk Kumpulan FMH;
 • syarikat/entiti perisian pihak ketiga berkenaan dengan perisian &perkhidmatan yang telah dibeli oleh pelanggan; dan/atau
 • Pembekal perkhidmatan kami yang dilantik berhubung dengan program kesetiaan kami, untuk tujuan penghantaran penebusan hadiah dan perkhidmatan.
 • Sila yakin bahawa selaras dengan undang-undang, kami hanya akan mendedahkan jumlah minimum maklumat yang kami anggap perlu untuk Tujuan tersebut dan kami akan mengambil semua perlindungan yang sesuai untuk memastikan integriti dan keselamatan Data Peribadi.

6. Perlindungan

 • Kami akan menyimpan dan memproses Data anda dengan cara yang selamat. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat tersebut dirahsiakan.
 • Kami tidak akan menjual, menyewa atau berdagang Data Peribadi anda.
 • Kami berusaha di mana praktikal, untuk melaksanakan perlindungan dan prosedur pentadbiran dan keselamatan yang dimandatkan dan/atau sesuai mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan untuk mencegah pemprosesan Data Peribadi anda yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang dan kehilangan atau pemusnahan, atau kerosakan yang tidak disengajakan kepada, Data Peribadi anda.

7. Pemindahan & Perkongsian Data

 • Di samping itu, anda akan menghargai bahawa sifat produk dan perkhidmatan kami adalah sedemikian rupa sehingga mungkin, di mana kami menganggapnya sesuai, untuk tujuan penyimpanan data atau Pemprosesan atau menyediakan sebarang perkhidmatan atau produk bagi pihak kami kepada anda, untuk memindahkan Data Peribadi anda kepada sekutu kami dan / atau syarikat bersekutu kami dan / atau penyedia perkhidmatan atau produk pihak ketiga di dalam atau di luar negara di mana kami ditubuhkan, di bawah syarat kerahsiaan dan tahap perlindungan yang serupa.

8. Kesan akibat daripada kegagalan untuk membekalkan dan bersetuju dengan Pemprosesan Data Peribadi

 • Anda wajib memberikan semua kategori Data Peribadi yang kami minta daripada anda untuk Tujuan tersebut. Kegagalan untuk membekalkan dan bersetuju dengan Pemprosesan Data Peribadi berhubung dengan Tujuan akan:
 • menyebabkan kami tidak dapat memberi anda (iaitu pelanggan/ bakal pelanggan) dengan maklumat, notis, perkhidmatan dan/atau produk yang diminta;
 • menjejaskan keupayaan pihak-pihak untuk memasuki Perjanjian Jual Beli yang diperlukan dan apa-apa perjanjian lain berhubung dengan penjualan harta dan / atau mana-mana perjanjian perkhidmatan atau perjanjian keahlian berhubung dengan langganan perkhidmatan; dan /atau
 • menyebabkan kami tidak dapat dan / atau pihak ketiga terpilih kami yang diberi kuasa untuk menghantar maklumat kepada anda melalui e-mel, cara telekomunikasi (panggilan telefon dan mesej teks) atau melalui media sosial mengenai produk dan perkhidmatan yang berkaitan dan tidak berkaitan yang ditawarkan oleh kami dan rakan kongsi perniagaan gabungan kami yang kami anggap akan atau mungkin menarik minat anda.

9. Hak Akses dan Pembetulan Anda

 • Anda mempunyai hak untuk, tertakluk kepada pembayaran yuran yang ditetapkan jika berkenaan, meminta akses kepada dan/atau membetulkan Data Peribadi anda dan/atau mengehadkan Pemprosesannya. Dalam hal ini, anda boleh:
 • menyemak sama ada kami memegang atau menggunakan Data Peribadi anda dan meminta akses kepada data tersebut;
 • meminta kami membetulkan mana-mana Data Peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau ketinggalan zaman;
 • meminta bahawa Data Peribadi anda disimpan oleh kami hanya selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan;
 • meminta kami menentukan atau menerangkan dasar dan prosedur kami berhubung dengan Data Peribadi dan kategori Data Peribadi yang diproses oleh kami;
 • Pengeluaran, sepenuhnya atau sebahagiannya, persetujuan anda yang diberikan sebelum ini, dalam setiap kes tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang, syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah.

Jabatan yang kepadanya permintaan bertulis untuk akses kepada Data Peribadi atau pembetulan dan / atau penghapusan Data Peribadi atau untuk maklumat mengenai dasar dan prosedur dan jenis Data Peribadi adalah:

FMH Group Sdn Bhd

Jabatan Undang-Undang

100-2.011/013, 129 Pejabat (Blok J2),
Jaya Satu, Jalan Universiti, Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

+6016-9798240

Perhatian: Ketua Undang-Undang

Emel: amit.gupta@foodmarkethub.com

Kumpulan Hab Pasaran Makanan komited untuk melindungi privasi anda dan mematuhi kewajipannya di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 berkenaan dengan maklumat tersebut. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana dan mengapa Kumpulan Food Market Hub mengumpul maklumat peribadi anda, bagaimana kami menggunakannya dan apa kawalan yang anda ada ke atas penggunaannya oleh kami. Sila baca dasar ini dengan teliti. Penggunaan mana-mana bahagian laman web kami atau perkhidmatan kami akan menjadi persetujuan anda terhadap pengumpulan, pemindahan, pemprosesan, penyimpanan, pendedahan dan penggunaan lain maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat Dasar Privasi ini, sila jangan gunakan laman web kami atau perkhidmatan kami.

1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi:

 • 1.1 Kami dengan ini memaklumkan kepada anda bahawa kami, Kumpulan Hab Pasaran Makanan ("FMH Group"), termasuk tetapi tidak terhad kepada syarikat berikut:
 • FMH Group Sdn Bhd
 • FMH Holding Pte Ltd
 • Sebagai perbadanan berkaitan masing-masing (seperti istilah yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 2016), sekutu, dan syarikat bersekutu (sama ada dikawal oleh kami atau tidak) ("Syarikat", "kami" atau "kami"), sebagai pengguna data, sebagai istilah yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, mempunyai atau akan mengumpul, merekod, memegang, menyimpan, menggunakan, mendedahkan dan / atau memproses (secara kolektif dirujuk sebagai "Proses") satu, atau semua kategori dan/atau jenis maklumat peribadi berikut tentang anda:
 • Data induk: nama, jantina, tarikh lahir, kewarganegaraan, status perkahwinan, kewarganegaraan, bangsa, asal etnik, butiran kad pengenalan / pasport, kelayakan, pekerjaan, majikan, bekas majikan, gambar atau imej lain, dan rakaman suara;
 • Maklumat hubungan: alamat rumah, nombor telefon rumah dan nombor telefon bimbit, alamat e-mel, alamat kerja, nombor kerja;
 • Maklumat pampasan: seperti jumlah, mata wang, bilangan pembayaran setahun, butiran akaun bank, nombor fail cukai pendapatan, julat pendapatan; butiran pelan bonus, insentif dan komisen yang berkenaan, jenis pinjaman yang dipohon berhubung dengan pembelian perisian, serta nama, alamat dan nombor kad pengenalan pencadang; Dan
 • Apa-apa maklumat yang kami anggap perlu atau sesuai dari semasa ke semasa berkaitan dengan hubungan komersial anda dengan kami.

  (secara kolektif, "Data Peribadi").

2. Sumber Maklumat

 • Data Peribadi anda telah dan/atau akan diperoleh daripada sumber-sumber berikut, jika berkenaan, atau apa-apa sumber lain yang kami anggap patut dari semasa ke semasa:
 • maklumat yang diberikan atau dikemukakan oleh anda melalui antara lain, seperti yang berkenaan dengan borang pendaftaran (diterima melalui e-mel, faksimili, penyerahan manual, dalam talian), borang jualan, laman web;
 • seperti yang berkenaan, maklumat yang tersedia secara umum atau boleh diakses secara umum; Dan
 • apa-apa komunikasi atau dokumen bertulis atau lisan lain yang dihantar kepada kami sebelum dan semasa urusan kontrak atau pra-kontrak kami dengan anda.
 • Oleh kerana ketepatan Data Peribadi anda bergantung pada maklumat yang anda berikan kepada kami, sila maklumkan kepada kami secepat mungkin jika terdapat sebarang kesilapan dalam Data Peribadi anda atau jika terdapat sebarang perubahan pada Data Peribadi anda.
 • Setakat yang anda secara sengaja dan sukarela mendedahkan kepada kami apa-apa maklumat peribadi sama ada atau tidak datang dalam definisi Data Peribadi di atas, mana-mana individu selain diri anda, kami akan menganggap, tanpa pengesahan bebas, bahawa anda telah mendapatkan persetujuan individu tersebut untuk pendedahan serta pemprosesan yang sama mengikut terma pemberitahuan ini.

3. Tujuan Memproses Data Peribadi

 • Kami akan Memproses Data Peribadi yang telah anda berikan kepada kami untuk tujuan berikut, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
 • penghantaran notis, perkhidmatan atau produk kepada anda;
 • untuk membolehkan anda memasuki perjanjian dan/atau kontrak yang diperlukan untuk membeli produk dan/atau hartanah dan/atau melanggan perkhidmatan daripada kami;
 • prosedur pengurusan perhubungan pengguna atau pelanggan;
 • tujuan tersebut secara khusus diperuntukkan dalam mana-mana perkhidmatan atau produk tertentu yang ditawarkan oleh kami;
 • penilaian kredit dan pemeriksaan latar belakang pengguna lain yang kami mungkin tentukan perlu atau sesuai;
 • penyimpanan rekod dalaman kami;
 • pengumpulan bayaran tertunggak daripada pelanggan dan/atau pelanggan;
 • pencegahan jenayah termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, pengubahan wang haram, rasuah;
 • memenuhi apa-apa keperluan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan dan produk kami dan untuk membuat penzahiran di bawah keperluan mana-mana undang-undang, peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling, kod yang terpakai kepada kami atau mana-mana syarikat ahli kami;
 • untuk kami membalas komen, soalan dan untuk menyediakan perkhidmatan dan sokongan pelanggan;
 • menjalankan aktiviti pemasaran dan profil pelanggan berkaitan dengan perkhidmatan kami dan produk berkaitan;
 • menyiasat dan mencegah transaksi penipuan, akses yang tidak dibenarkan kepada Perkhidmatan FMH, dan aktiviti haram lain;
 • untuk tujuan penyelidikan, penanda aras, dan analisis statistik;
 • perkhidmatan berkaitan penghantaran pemilikan kosong, seperti perkhidmatan selepas jualan, program keselamatan dan kesetiaan pelanggan, dan/atau
 • untuk membolehkan kami dan/atau pihak ketiga terpilih yang diberi kuasa untuk menghantar maklumat kepada anda melalui e-mel, telekomunikasi (panggilan telefon dan mesej teks) atau melalui media sosial mengenai produk dan perkhidmatan berkaitan dan tidak berkaitan yang ditawarkan oleh kami dan rakan perniagaan kami yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan yang disebutkan di atas yang kami anggap akan atau mungkin menarik minat anda.

  (secara kolektif, "Tujuan")

4. Penyimpanan dan Keselamatan

 • Kami menyimpan Data Peribadi anda dalam salinan keras dan lembut. Data salinan lembut disimpan, antara lain, pelayan fail, pelayan e-mel, komputer peribadi, komputer riba, pita dan cakera padat. Untuk menyimpan salinan lembut Data Peribadi, kami boleh menyimpan Data Peribadi tersebut dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami seperti Hubspot, Amazon Web Services dan Google Cloud.
 • Terdapat dasar dan prosedur keselamatan korporat yang antara lain mengehadkan akses kepada Data Peribadi anda kepada kakitangan yang diberi kuasa hanya atas dasar yang sangat perlu tahu kepada jabatan yang berkaitan seperti jabatan (pentadbiran, undang-undang, kewangan, jualan dan / atau perkhidmatan pelanggan) Jabatan Syarikat.
 • Kami boleh menyimpan Data Peribadi dan individu lain yang anda berikan kepada kami untuk tempoh yang munasabah mengikut keperluan komersial dan pada setiap masa tertakluk kepada keperluan undang-undang semasa.

5. Pendedahan

 • Data Peribadi yang diberikan kepada kami akan, secara amnya, dirahsiakan tetapi anda dengan ini bersetuju dan memberi kuasa kepada kami untuk menyediakan dan /atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada kategori pihak-pihak berikut:
 • mana-mana orang yang kami dipaksa atau dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang atau sebagai tindak balas kepada arahan yang sah daripada agensi kompeten atau kerajaan;
 • menurut perintah mahkamah bidang kuasa kompeten;
 • mana-mana syarikat berkaitan dan anak syarikat FMH Group, termasuk yang ditubuhkan pada masa akan datang;
 • di mana berkenaan, pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan atau produk berkaitan yang berkaitan dengan perniagaan kami, seperti pembekal perkhidmatan IT dan pentadbiran sistem, termasuk pembekal perkhidmatan pihak ketiga seperti yang dinyatakan 4(a) di atas;
 • agensi kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
 • juruaudit, perunding, akauntan, peguam atau penasihat kewangan atau profesional kami yang lain;
 • subkontraktor kami atau pembekal perkhidmatan atau ejen produk pihak ketiga, atau rakan komersial lain yang kami mungkin tentukan perlu atau sesuai untuk meningkatkan perkhidmatan dan produk Kumpulan FMH;
 • syarikat/entiti perisian pihak ketiga berkenaan dengan perisian &perkhidmatan yang telah dibeli oleh pelanggan; dan/atau
 • Pembekal perkhidmatan kami yang dilantik berhubung dengan program kesetiaan kami, untuk tujuan penghantaran penebusan hadiah dan perkhidmatan.
 • Sila yakin bahawa selaras dengan undang-undang, kami hanya akan mendedahkan jumlah minimum maklumat yang kami anggap perlu untuk Tujuan tersebut dan kami akan mengambil semua perlindungan yang sesuai untuk memastikan integriti dan keselamatan Data Peribadi.

6. Perlindungan

 • Kami akan menyimpan dan memproses Data anda dengan cara yang selamat. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat tersebut dirahsiakan.
 • Kami tidak akan menjual, menyewa atau berdagang Data Peribadi anda.
 • Kami berusaha di mana praktikal, untuk melaksanakan perlindungan dan prosedur pentadbiran dan keselamatan yang dimandatkan dan/atau sesuai mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan untuk mencegah pemprosesan Data Peribadi anda yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang dan kehilangan atau pemusnahan, atau kerosakan yang tidak disengajakan kepada, Data Peribadi anda.

7. Pemindahan & Perkongsian Data

 • Di samping itu, anda akan menghargai bahawa sifat produk dan perkhidmatan kami adalah sedemikian rupa sehingga mungkin, di mana kami menganggapnya sesuai, untuk tujuan penyimpanan data atau Pemprosesan atau menyediakan sebarang perkhidmatan atau produk bagi pihak kami kepada anda, untuk memindahkan Data Peribadi anda kepada sekutu kami dan / atau syarikat bersekutu kami dan / atau penyedia perkhidmatan atau produk pihak ketiga di dalam atau di luar negara di mana kami ditubuhkan, di bawah syarat kerahsiaan dan tahap perlindungan yang serupa.

8. Kesan akibat daripada kegagalan untuk membekalkan dan bersetuju dengan Pemprosesan Data Peribadi

 • Anda wajib memberikan semua kategori Data Peribadi yang kami minta daripada anda untuk Tujuan tersebut. Kegagalan untuk membekalkan dan bersetuju dengan Pemprosesan Data Peribadi berhubung dengan Tujuan akan:
 • menyebabkan kami tidak dapat memberi anda (iaitu pelanggan/ bakal pelanggan) dengan maklumat, notis, perkhidmatan dan/atau produk yang diminta;
 • menjejaskan keupayaan pihak-pihak untuk memasuki Perjanjian Jual Beli yang diperlukan dan apa-apa perjanjian lain berhubung dengan penjualan harta dan / atau mana-mana perjanjian perkhidmatan atau perjanjian keahlian berhubung dengan langganan perkhidmatan; dan /atau
 • menyebabkan kami tidak dapat dan / atau pihak ketiga terpilih kami yang diberi kuasa untuk menghantar maklumat kepada anda melalui e-mel, cara telekomunikasi (panggilan telefon dan mesej teks) atau melalui media sosial mengenai produk dan perkhidmatan yang berkaitan dan tidak berkaitan yang ditawarkan oleh kami dan rakan kongsi perniagaan gabungan kami yang kami anggap akan atau mungkin menarik minat anda.

9. Hak Akses dan Pembetulan Anda

 • Anda mempunyai hak untuk, tertakluk kepada pembayaran yuran yang ditetapkan jika berkenaan, meminta akses kepada dan/atau membetulkan Data Peribadi anda dan/atau mengehadkan Pemprosesannya. Dalam hal ini, anda boleh:
 • menyemak sama ada kami memegang atau menggunakan Data Peribadi anda dan meminta akses kepada data tersebut;
 • meminta kami membetulkan mana-mana Data Peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau ketinggalan zaman;
 • meminta bahawa Data Peribadi anda disimpan oleh kami hanya selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan;
 • meminta kami menentukan atau menerangkan dasar dan prosedur kami berhubung dengan Data Peribadi dan kategori Data Peribadi yang diproses oleh kami;
 • Pengeluaran, sepenuhnya atau sebahagiannya, persetujuan anda yang diberikan sebelum ini, dalam setiap kes tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang, syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah.

Jabatan yang kepadanya permintaan bertulis untuk akses kepada Data Peribadi atau pembetulan dan / atau penghapusan Data Peribadi atau untuk maklumat mengenai dasar dan prosedur dan jenis Data Peribadi adalah:

FMH Group Sdn Bhd

Jabatan Undang-Undang

100-2.011/013, 129 Pejabat (Blok J2),
Jaya Satu, Jalan Universiti, Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

+6016-9798240

Perhatian: Ketua Undang-Undang

Emel: amit.gupta@foodmarkethub.com

Kumpulan Hab Pasaran Makanan komited untuk melindungi privasi anda dan mematuhi kewajipannya di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 berkenaan dengan maklumat tersebut. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana dan mengapa Kumpulan Food Market Hub mengumpul maklumat peribadi anda, bagaimana kami menggunakannya dan apa kawalan yang anda ada ke atas penggunaannya oleh kami. Sila baca dasar ini dengan teliti. Penggunaan mana-mana bahagian laman web kami atau perkhidmatan kami akan menjadi persetujuan anda terhadap pengumpulan, pemindahan, pemprosesan, penyimpanan, pendedahan dan penggunaan lain maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat Dasar Privasi ini, sila jangan gunakan laman web kami atau perkhidmatan kami.

1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi:

 • 1.1 Kami dengan ini memaklumkan kepada anda bahawa kami, Kumpulan Hab Pasaran Makanan ("FMH Group"), termasuk tetapi tidak terhad kepada syarikat berikut:
 • FMH Group Sdn Bhd
 • FMH Holding Pte Ltd
 • Sebagai perbadanan berkaitan masing-masing (seperti istilah yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 2016), sekutu, dan syarikat bersekutu (sama ada dikawal oleh kami atau tidak) ("Syarikat", "kami" atau "kami"), sebagai pengguna data, sebagai istilah yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, mempunyai atau akan mengumpul, merekod, memegang, menyimpan, menggunakan, mendedahkan dan / atau memproses (secara kolektif dirujuk sebagai "Proses") satu, atau semua kategori dan/atau jenis maklumat peribadi berikut tentang anda:
 • Data induk: nama, jantina, tarikh lahir, kewarganegaraan, status perkahwinan, kewarganegaraan, bangsa, asal etnik, butiran kad pengenalan / pasport, kelayakan, pekerjaan, majikan, bekas majikan, gambar atau imej lain, dan rakaman suara;
 • Maklumat hubungan: alamat rumah, nombor telefon rumah dan nombor telefon bimbit, alamat e-mel, alamat kerja, nombor kerja;
 • Maklumat pampasan: seperti jumlah, mata wang, bilangan pembayaran setahun, butiran akaun bank, nombor fail cukai pendapatan, julat pendapatan; butiran pelan bonus, insentif dan komisen yang berkenaan, jenis pinjaman yang dipohon berhubung dengan pembelian perisian, serta nama, alamat dan nombor kad pengenalan pencadang; Dan
 • Apa-apa maklumat yang kami anggap perlu atau sesuai dari semasa ke semasa berkaitan dengan hubungan komersial anda dengan kami.

  (secara kolektif, "Data Peribadi").

2. Sumber Maklumat

 • Data Peribadi anda telah dan/atau akan diperoleh daripada sumber-sumber berikut, jika berkenaan, atau apa-apa sumber lain yang kami anggap patut dari semasa ke semasa:
 • maklumat yang diberikan atau dikemukakan oleh anda melalui antara lain, seperti yang berkenaan dengan borang pendaftaran (diterima melalui e-mel, faksimili, penyerahan manual, dalam talian), borang jualan, laman web;
 • seperti yang berkenaan, maklumat yang tersedia secara umum atau boleh diakses secara umum; Dan
 • apa-apa komunikasi atau dokumen bertulis atau lisan lain yang dihantar kepada kami sebelum dan semasa urusan kontrak atau pra-kontrak kami dengan anda.
 • Oleh kerana ketepatan Data Peribadi anda bergantung pada maklumat yang anda berikan kepada kami, sila maklumkan kepada kami secepat mungkin jika terdapat sebarang kesilapan dalam Data Peribadi anda atau jika terdapat sebarang perubahan pada Data Peribadi anda.
 • Setakat yang anda secara sengaja dan sukarela mendedahkan kepada kami apa-apa maklumat peribadi sama ada atau tidak datang dalam definisi Data Peribadi di atas, mana-mana individu selain diri anda, kami akan menganggap, tanpa pengesahan bebas, bahawa anda telah mendapatkan persetujuan individu tersebut untuk pendedahan serta pemprosesan yang sama mengikut terma pemberitahuan ini.

3. Tujuan Memproses Data Peribadi

 • Kami akan Memproses Data Peribadi yang telah anda berikan kepada kami untuk tujuan berikut, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
 • penghantaran notis, perkhidmatan atau produk kepada anda;
 • untuk membolehkan anda memasuki perjanjian dan/atau kontrak yang diperlukan untuk membeli produk dan/atau hartanah dan/atau melanggan perkhidmatan daripada kami;
 • prosedur pengurusan perhubungan pengguna atau pelanggan;
 • tujuan tersebut secara khusus diperuntukkan dalam mana-mana perkhidmatan atau produk tertentu yang ditawarkan oleh kami;
 • penilaian kredit dan pemeriksaan latar belakang pengguna lain yang kami mungkin tentukan perlu atau sesuai;
 • penyimpanan rekod dalaman kami;
 • pengumpulan bayaran tertunggak daripada pelanggan dan/atau pelanggan;
 • pencegahan jenayah termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, pengubahan wang haram, rasuah;
 • memenuhi apa-apa keperluan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan dan produk kami dan untuk membuat penzahiran di bawah keperluan mana-mana undang-undang, peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling, kod yang terpakai kepada kami atau mana-mana syarikat ahli kami;
 • untuk kami membalas komen, soalan dan untuk menyediakan perkhidmatan dan sokongan pelanggan;
 • menjalankan aktiviti pemasaran dan profil pelanggan berkaitan dengan perkhidmatan kami dan produk berkaitan;
 • menyiasat dan mencegah transaksi penipuan, akses yang tidak dibenarkan kepada Perkhidmatan FMH, dan aktiviti haram lain;
 • untuk tujuan penyelidikan, penanda aras, dan analisis statistik;
 • perkhidmatan berkaitan penghantaran pemilikan kosong, seperti perkhidmatan selepas jualan, program keselamatan dan kesetiaan pelanggan, dan/atau
 • untuk membolehkan kami dan/atau pihak ketiga terpilih yang diberi kuasa untuk menghantar maklumat kepada anda melalui e-mel, telekomunikasi (panggilan telefon dan mesej teks) atau melalui media sosial mengenai produk dan perkhidmatan berkaitan dan tidak berkaitan yang ditawarkan oleh kami dan rakan perniagaan kami yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan yang disebutkan di atas yang kami anggap akan atau mungkin menarik minat anda.

  (secara kolektif, "Tujuan")

4. Penyimpanan dan Keselamatan

 • Kami menyimpan Data Peribadi anda dalam salinan keras dan lembut. Data salinan lembut disimpan, antara lain, pelayan fail, pelayan e-mel, komputer peribadi, komputer riba, pita dan cakera padat. Untuk menyimpan salinan lembut Data Peribadi, kami boleh menyimpan Data Peribadi tersebut dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami seperti Hubspot, Amazon Web Services dan Google Cloud.
 • Terdapat dasar dan prosedur keselamatan korporat yang antara lain mengehadkan akses kepada Data Peribadi anda kepada kakitangan yang diberi kuasa hanya atas dasar yang sangat perlu tahu kepada jabatan yang berkaitan seperti jabatan (pentadbiran, undang-undang, kewangan, jualan dan / atau perkhidmatan pelanggan) Jabatan Syarikat.
 • Kami boleh menyimpan Data Peribadi dan individu lain yang anda berikan kepada kami untuk tempoh yang munasabah mengikut keperluan komersial dan pada setiap masa tertakluk kepada keperluan undang-undang semasa.

5. Pendedahan

 • Data Peribadi yang diberikan kepada kami akan, secara amnya, dirahsiakan tetapi anda dengan ini bersetuju dan memberi kuasa kepada kami untuk menyediakan dan /atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada kategori pihak-pihak berikut:
 • mana-mana orang yang kami dipaksa atau dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang atau sebagai tindak balas kepada arahan yang sah daripada agensi kompeten atau kerajaan;
 • menurut perintah mahkamah bidang kuasa kompeten;
 • mana-mana syarikat berkaitan dan anak syarikat FMH Group, termasuk yang ditubuhkan pada masa akan datang;
 • di mana berkenaan, pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan atau produk berkaitan yang berkaitan dengan perniagaan kami, seperti pembekal perkhidmatan IT dan pentadbiran sistem, termasuk pembekal perkhidmatan pihak ketiga seperti yang dinyatakan 4(a) di atas;
 • agensi kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
 • juruaudit, perunding, akauntan, peguam atau penasihat kewangan atau profesional kami yang lain;
 • subkontraktor kami atau pembekal perkhidmatan atau ejen produk pihak ketiga, atau rakan komersial lain yang kami mungkin tentukan perlu atau sesuai untuk meningkatkan perkhidmatan dan produk Kumpulan FMH;
 • syarikat/entiti perisian pihak ketiga berkenaan dengan perisian &perkhidmatan yang telah dibeli oleh pelanggan; dan/atau
 • Pembekal perkhidmatan kami yang dilantik berhubung dengan program kesetiaan kami, untuk tujuan penghantaran penebusan hadiah dan perkhidmatan.
 • Sila yakin bahawa selaras dengan undang-undang, kami hanya akan mendedahkan jumlah minimum maklumat yang kami anggap perlu untuk Tujuan tersebut dan kami akan mengambil semua perlindungan yang sesuai untuk memastikan integriti dan keselamatan Data Peribadi.

6. Perlindungan

 • Kami akan menyimpan dan memproses Data anda dengan cara yang selamat. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat tersebut dirahsiakan.
 • Kami tidak akan menjual, menyewa atau berdagang Data Peribadi anda.
 • Kami berusaha di mana praktikal, untuk melaksanakan perlindungan dan prosedur pentadbiran dan keselamatan yang dimandatkan dan/atau sesuai mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan untuk mencegah pemprosesan Data Peribadi anda yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang dan kehilangan atau pemusnahan, atau kerosakan yang tidak disengajakan kepada, Data Peribadi anda.

7. Pemindahan & Perkongsian Data

 • Di samping itu, anda akan menghargai bahawa sifat produk dan perkhidmatan kami adalah sedemikian rupa sehingga mungkin, di mana kami menganggapnya sesuai, untuk tujuan penyimpanan data atau Pemprosesan atau menyediakan sebarang perkhidmatan atau produk bagi pihak kami kepada anda, untuk memindahkan Data Peribadi anda kepada sekutu kami dan / atau syarikat bersekutu kami dan / atau penyedia perkhidmatan atau produk pihak ketiga di dalam atau di luar negara di mana kami ditubuhkan, di bawah syarat kerahsiaan dan tahap perlindungan yang serupa.

8. Kesan akibat daripada kegagalan untuk membekalkan dan bersetuju dengan Pemprosesan Data Peribadi

 • Anda wajib memberikan semua kategori Data Peribadi yang kami minta daripada anda untuk Tujuan tersebut. Kegagalan untuk membekalkan dan bersetuju dengan Pemprosesan Data Peribadi berhubung dengan Tujuan akan:
 • menyebabkan kami tidak dapat memberi anda (iaitu pelanggan/ bakal pelanggan) dengan maklumat, notis, perkhidmatan dan/atau produk yang diminta;
 • menjejaskan keupayaan pihak-pihak untuk memasuki Perjanjian Jual Beli yang diperlukan dan apa-apa perjanjian lain berhubung dengan penjualan harta dan / atau mana-mana perjanjian perkhidmatan atau perjanjian keahlian berhubung dengan langganan perkhidmatan; dan /atau
 • menyebabkan kami tidak dapat dan / atau pihak ketiga terpilih kami yang diberi kuasa untuk menghantar maklumat kepada anda melalui e-mel, cara telekomunikasi (panggilan telefon dan mesej teks) atau melalui media sosial mengenai produk dan perkhidmatan yang berkaitan dan tidak berkaitan yang ditawarkan oleh kami dan rakan kongsi perniagaan gabungan kami yang kami anggap akan atau mungkin menarik minat anda.

9. Hak Akses dan Pembetulan Anda

 • Anda mempunyai hak untuk, tertakluk kepada pembayaran yuran yang ditetapkan jika berkenaan, meminta akses kepada dan/atau membetulkan Data Peribadi anda dan/atau mengehadkan Pemprosesannya. Dalam hal ini, anda boleh:
 • menyemak sama ada kami memegang atau menggunakan Data Peribadi anda dan meminta akses kepada data tersebut;
 • meminta kami membetulkan mana-mana Data Peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau ketinggalan zaman;
 • meminta bahawa Data Peribadi anda disimpan oleh kami hanya selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan;
 • meminta kami menentukan atau menerangkan dasar dan prosedur kami berhubung dengan Data Peribadi dan kategori Data Peribadi yang diproses oleh kami;
 • Pengeluaran, sepenuhnya atau sebahagiannya, persetujuan anda yang diberikan sebelum ini, dalam setiap kes tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang, syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah.

Jabatan yang kepadanya permintaan bertulis untuk akses kepada Data Peribadi atau pembetulan dan / atau penghapusan Data Peribadi atau untuk maklumat mengenai dasar dan prosedur dan jenis Data Peribadi adalah:

FMH Group Sdn Bhd

Jabatan Undang-Undang

100-2.011/013, 129 Pejabat (Blok J2),
Jaya Satu, Jalan Universiti, Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

+6016-9798240

Perhatian: Ketua Undang-Undang

Emel: amit.gupta@foodmarkethub.com