Kumpulan Hab Pasaran Makanan Penggunaan Dasar yang Boleh Diterima

Dasar penggunaan yang boleh diterima ini menetapkan standard kandungan yang terpakai apabila anda memuat naik kandungan ke laman web dan/atau aplikasi kami (secara kolektif, Platform), berhubung dengan pengguna lain di Platform kami, pautan ke Platform kami, atau berinteraksi dengan Platform kami dengan cara lain.

Dengan menggunakan Platform kami, anda menerima syarat-syarat ini

Dengan menggunakan Platform kami, anda mengesahkan bahawa anda menerima terma dasar ini dan anda bersetuju untuk mematuhinya.

Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini, anda tidak boleh menggunakan Laman kami.

Kami mengesyorkan agar anda mencetak salinan terma ini untuk rujukan masa depan.

Terdapat terma lain yang mungkin dikenakan kepada anda

Terma Penggunaan (https://foodmarkethub.com/terms) kami juga terpakai untuk penggunaan Platform kami oleh anda.

Kami mungkin membuat perubahan pada terma dasar ini

Kami meminda terma-terma ini dari semasa ke semasa. Setiap kali anda ingin menggunakan Platform kami, sila semak terma ini untuk memastikan anda memahami terma yang terpakai pada masa itu.

Kegunaan yang dilarang

Anda boleh menggunakan Platform kami hanya untuk tujuan yang sah dan/atau tujuan ia direka untuk digunakan. ย Anda tidak boleh menggunakan Platform kami:

 • Dalam apa jua cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan, kebangsaan atau antarabangsa yang berkenaan.
 • Dalam apa jua cara yang menyalahi undang-undang atau penipuan atau mempunyai sebarang tujuan atau kesan yang menyalahi undang-undang atau penipuan.
 • Untuk tujuan mencederakan atau cuba mencederakan orang lain dalam apa jua cara.
 • Membuli, menghina, menakut-nakutkan atau mengaibkan mana-mana orang.
 • Untuk menghantar, dengan sengaja menerima, memuat naik, memuat turun, menggunakan atau menggunakan semula sebarang bahan yang tidak mematuhi piawaian kandungan kami di bawah.
 • Untuk menghantar, atau mendapatkan penghantaran, sebarang bahan pengiklanan atau promosi yang tidak diminta atau tidak dibenarkan atau apa-apa bentuk permintaan yang serupa (spam).
 • Untuk menghantar sebarang data dengan sengaja, menghantar atau memuat naik apa-apa bahan yang mengandungi virus, kuda Trojan, cecacing, bom masa, pembalak ketukan kekunci, perisian intip, perisian iklan atau apa-apa program berbahaya yang lain atau kod komputer serupa yang direka untuk menjejaskan operasi mana-mana perisian komputer atau perkakasan.

Anda juga bersetuju:

 • Tidak menghasilkan semula, membuat pendua, menyalin atau menjual semula mana-mana bahagian Platform kami yang melanggar peruntukan Terma Penggunaan kami (https://foodmarkethub.com/terms).
 • Tidak mengakses tanpa kebenaran, mengganggu, merosakkan atau mengganggu:
 • mana-mana bahagian Platform kami;
 • sebarang peralatan atau rangkaian di mana Platform kami disimpan;
 • sebarang perisian yang digunakan dalam penyediaan Platform kami; Atau
 • sebarang peralatan atau rangkaian atau perisian yang dimiliki atau digunakan oleh mana-mana pihak ketiga.

Perkhidmatan interaktif

Kami mungkin dari semasa ke semasa menyediakan perkhidmatan interaktif di Platform kami, termasuk, tanpa had:

 • Bilik sembang.
 • Papan buletin.
 • Apa-apa ciri interaktif lain yang telah kami sertakan atau mungkin termasuk mengikut budi bicara mutlak kami dari semasa ke semasa.

(perkhidmatan interaktif.)

Di mana kami menyediakan sebarang perkhidmatan interaktif, kami akan memberikan maklumat yang jelas kepada anda tentang jenis perkhidmatan yang ditawarkan, jika disederhanakan dan bentuk kesederhanaan yang digunakan (termasuk sama ada manusia atau teknikal).

Kami akan melakukan yang terbaik untuk menilai sebarang risiko yang mungkin untuk pengguna (dan khususnya, untuk kanak-kanak) dari pihak ketiga apabila mereka menggunakan mana-mana perkhidmatan interaktif yang disediakan di Platform kami, dan kami akan memutuskan dalam setiap kes sama ada sesuai untuk menggunakan penyederhanaan perkhidmatan yang berkaitan (termasuk jenis kesederhanaan untuk digunakan) berdasarkan risiko tersebut. Walau bagaimanapun, kami tidak berkewajipan untuk mengawasi, memantau atau menyederhanakan mana-mana perkhidmatan interaktif yang kami sediakan di Laman kami, dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti kami untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan mana-mana perkhidmatan interaktif oleh pengguna yang melanggar standard kandungan kami, sama ada perkhidmatan itu disederhanakan atau tidak.

Penggunaan mana-mana perkhidmatan interaktif kami oleh kanak-kanak di bawah umur adalah tertakluk kepada persetujuan ibu bapa atau penjaga mereka. Kami menasihati ibu bapa yang membenarkan anak-anak mereka menggunakan perkhidmatan interaktif bahawa penting untuk mereka berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang keselamatan mereka dalam talian, kerana kesederhanaan bukanlah bukti bodoh. Kanak-kanak bawah umur yang menggunakan mana-mana perkhidmatan interaktif harus dimaklumkan tentang potensi risiko kepada mereka.

Di mana kami melakukan perkhidmatan interaktif yang sederhana, kami biasanya akan menyediakan anda dengan cara menghubungi moderator, sekiranya timbul kebimbangan atau kesukaran.

Standard kandungan

Piawaian kandungan ini terpakai kepada mana-mana dan semua bahan yang anda sumbangkan kepada Platform kami (Sumbangan), dan kepada mana-mana perkhidmatan interaktif yang berkaitan dengannya.

Standard Kandungan mesti dipatuhi dengan semangat dan juga surat. Piawaian ini terpakai kepada setiap bahagian mana-mana Sumbangan dan juga keseluruhannya.

Kami akan menentukan, mengikut budi bicara mutlak kami, sama ada Sumbangan melanggar Standard Kandungan.

Sumbangan mesti:

 • Jadilah tepat (di mana ia menyatakan fakta).
 • Pegang benar-benar (di mana ia menyatakan pendapat).
 • Mematuhi undang-undang yang terpakai di Malaysia dan di mana-mana negara di mana ia disiarkan.

Sumbangan tidak boleh:

 • Memfitnah mana-mana orang.
 • Jadilah lucah, menyinggung perasaan, membenci atau radang.
 • Membuli, menghina, menakut-nakutkan atau mengaibkan.
 • Menggalakkan bahan eksplisit seksual.
 • Termasuk bahan penderaan seksual kanak-kanak.
 • Menggalakkan keganasan.
 • Menggalakkan diskriminasi berdasarkan bangsa, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual atau umur.
 • Melanggar mana-mana hak cipta, hak pangkalan data atau tanda dagangan mana-mana orang lain.
 • Berkemungkinan menipu mana-mana orang.
 • Melanggar sebarang kewajipan undang-undang yang terhutang kepada pihak ketiga, seperti tugas kontrak atau kewajipan keyakinan.
 • Promosikan sebarang kandungan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.
 • Menghina mahkamah.
 • Mengancam, menyalahgunakan atau menyerang privasi orang lain, atau menyebabkan gangguan, kesulitan atau kebimbangan yang tidak perlu.
 • Berkemungkinan mengganggu, kecewa, memalukan, membimbangkan atau mengganggu mana-mana orang lain.
 • Menyamar sebagai mana-mana orang atau menyalahgambarkan identiti atau hubungan anda dengan mana-mana orang.
 • Berikan gambaran bahawa Sumbangan itu berasal dari kami, jika ini tidak berlaku.
 • Menyokong, mempromosikan, menghasut mana-mana pihak untuk melakukan, atau membantu apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang atau jenayah seperti (dengan cara contoh sahaja) pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan komputer.
 • Mengandungi pernyataan yang anda tahu atau percaya, atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai, bahawa orang ramai yang kepadanya kenyataan itu, atau akan diterbitkan, mungkin difahami sebagai galakan langsung atau tidak langsung atau dorongan lain kepada komisen, penyediaan atau hasutan tindakan keganasan.
 • Mengandungi sebarang pengiklanan atau mempromosikan sebarang perkhidmatan atau pautan web ke laman web atau platform lain.

Pelanggaran dasar ini

Apabila kami menganggap bahawa pelanggaran dasar penggunaan yang boleh diterima ini telah berlaku, kami boleh mengambil tindakan sedemikian yang kami anggap sesuai.

Kegagalan untuk mematuhi dasar penggunaan yang boleh diterima ini merupakan pelanggaran penting terhadap Terma Penggunaan (https://foodmarkethub.com/terms) di mana anda dibenarkan untuk menggunakan Laman kami, dan boleh mengakibatkan kami mengambil semua atau mana-mana tindakan berikut:

 • Pengeluaran segera, sementara atau kekal hak anda untuk menggunakan Platform kami.
 • Penyingkiran segera, sementara atau kekal mana-mana Sumbangan yang dimuat naik oleh anda ke Laman kami.
 • Mengeluarkan amaran kepada anda.
 • Prosiding undang-undang terhadap anda untuk pembayaran balik semua kos atas dasar ganti rugi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos pentadbiran dan undang-undang yang munasabah) akibat pelanggaran tersebut.
 • Tindakan undang-undang selanjutnya terhadap anda.
 • Pendedahan maklumat sedemikian kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang seperti yang kami rasa munasabah adalah perlu atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Kami mengecualikan liabiliti kami untuk semua tindakan yang mungkin kami ambil sebagai tindak balas kepada pelanggaran dasar penggunaan yang boleh diterima ini. Tindakan yang mungkin kami ambil tidak terhad kepada yang dinyatakan di atas, dan kami boleh mengambil apa-apa tindakan lain yang kami anggap sesuai.

Bagaimana kontrak ini boleh dipindahkan

Kami boleh memindahkan hak dan kewajipan kami di bawah terma ini kepada mana-mana pihak ketiga, dengan syarat ini tidak menjejaskan hak anda di bawah terma ini.

Undang-undang negara manakah yang terpakai untuk sebarang pertikaian?

Terma dasar ini, perkara subjek dan pembentukannya (dan sebarang pertikaian atau tuntutan bukan kontrak) ditadbir oleh undang-undang Malaysia. Kami berdua bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

โ€